Ihlabathi

Lihle’ihlabathi nento zalo.

Sihl’isibhaka-bhaka phezukomhlaba

Sikhulu asinasiphelosiyabukeka

Sibonis’ubukhulu bobuhle boMdali

 

Mhl’umhlaba nento zawo

Mvelisi wezityalo neentyatyambo

Wen’ungaphantsi kwesibhaka-bhaka

Mvula ziman’ukuwela phezu kwakho ukuz’hlal’lungile

 

Lihl’ ilanga, liphuma linge liyadlisela

Itsho yonk’indalo ibonakalis’ukonwaba

Kuba ifumana ukufudumala

Ngubo yendalo engabangwa bani

 

Zintl’iinkwekwezi esibhaka-bhakeni

Zinge zidlisela ngobuqaqawuli bazo

Zithe saa ngokushiyana kwazo

Zinga ziyadanisa xa ujongile

 

Sithénkosi Bawo ngomhlab’sinike wona

Ukuba siwusebenze sibe nokuphila kuwo

Enkosi ngezityalo nezilwanyana zawo

Enkosi ngokusinika ubunganga bokuzilawula

 

Siph’esikhulu esihle kangaka

Safika sinento yonke

Singa singasiphatha kakuhle

Nathi ngokunjalo bantu abakuso