Iicawe zigcwele abahanahanisi abaxakileyo

Ubomi bunzima! Bukubonisa izinto; maxa wambi ezikushiya umatshekile. Sisonke ngekuba silangazelela izinto ezintle – kodwa kweli ilizwe, abantu balala iinyembezi zinqumleze imibombo.

Apha entlalweni yoluntu kukho izinto ezimbini ezibaluleke kakhulu. Ezo zinto yimfundo nenkonzo okanye icawe.

Ndiyazithanda ezi zinto zombini ngoba zenza umahluko obonakalayo emntwini nasentlalweni yoluntu ngokubanzi.

Imfundo yiyo esilungiselela ubomi esingabaziyo obuzayo nemo yehlabathi eguqukayo ngenxa yezinto ezininzi ezifana nobuchwepheshe obungxamele ukuphokela ngaphezulu kweengqondo zabantu.

Kuzo zonke izinto, eyona nto ixhalabisayo namhlanje kukunqaba kwabantu bokwenyani ezicaweni okanye ezinkonzweni.

Ngoku kugcwele abahanahanisi okanye abafarasi abaxakileyo nje kuzo. Aba bantu ndithetha ngabo (abahanahanisi) ngabantu abathi bazizinto ezithile, kodwa izenzo zabo zibe zingahambelani ngqo nezinto abazibiza ngazo.

Ukufa kwecawe kuyingxaki ngoba ifana nodondolo ebantwini. Ngaphandle kokuba kushunyayelwa ilizwi likaThixo kuzo, iicawe zincedisa kakhulu kwingqeqesho yabantwana ziphinde zikwazi nokuvuselela izazela ezifileyo.

Iyaphela ngoku lo nto ezicaweni. Njengokuba iicawe eMzantsi Afrika zigcwele abantu, iinkokheli zazo zenza izimanga.

Ngoku icawe ayiseyiyo indawo ekwakhiwa kuyo ubuntu; yindawo amadoda abonakalisa kuyo amandla awo nendawo yokuzakhela ubutyebi nazo zonke izinto ezizintloni nezibuhlungu.

Lo nto bayenza abantu abakhokeleyo ngoba banikwe amandla negunya lokwenza izinto egameni labantu abanye abangakwazi ukuzinqanda izinto ezenzekayo ngoba icawe yindawo yocwangco nentlonipho.

Yiyo lo nto kukho abefundisi namhlanje abenza izinto ezingaqhelekanga. Kwiminyaka egqithileyo, I’solezwe lesiXhosa labhentsisa amanyala awayesenziwa ngabefundisi baseWisile. Iziganeko zazingesincwaso namanyala weenkokheli zebandla.

Abantu namaWisile baye bayigxeka into eyenziwa liphephandaba bengazi ukuba kuninzi okuzayo okubi.

Abathile [abantu] baye bathi izinto zasecaweni azibafuni abangaphandle [abantu] balibala tu ukuba I’solezwe yindawo yeendaba abajonga kuyo ubunjani bentlalo yabo abantu.

Kuye kwabhenceka ukunkunza kwabefundisi eWisile kodwa okuthe kwadanisa kukuba iinkokheli zebandla bezibatshintshela kwezinye iindawo abefundisi abanechaphaza endaweni yokubasika nokubaluleka.

Lo nto inike amadoda ebandleni enze unothanda ebantwini abangoomama. Amadoda aziinkokheli ezityholwayo awabonakalisi nguquko kwindlela acinga ngayo ngabantu abangoomama, kwaye awazisoli naxa kuthe kwavela izinto ezimbi ngoba axhaswa kwangamanye amakholwa acinga ukuba izenzo ezibi azinakwenziwa ziinkokheli zabo.

AmaWisile nezinye iicawe akakakwazi ukuhlonipha nokunika oomama isidima esibafaneleyo ngo’2019 – emva kwamashumi amabini anesihlanu uMzantsi Afrika wazuza inkululeko.

Kutshanje, uMfundisi uVukile Mehana ube ngundabamlonyeni emva kokuba enukuneze umfundisi ongumama kwincoko eshicilelweyo nogxa wakhe.

“Ngabafazi abatheni aba babhucabhuca iziphika zamadoda,” watsho uMehana. Ukuzothi ga ngoku, icawe yaseWisile ayikakwazi ukuqubisana nesenzo sikamfundisi uMehana ngoba kaloku ezicaweni zangoku kugcwele abafarasi.

Le nto endithetha ngayo igcwele kwihlabathi lonke. Ezicaweni kwenziwa izinto ezimbi kakhulu. Kutshanje, uPope Francis, uvumile okokuba oomama ekuthiwa ngooNongendi, eRoma, baxhatshazwe ngabefundisi ixesha elide.

Benziwe amakhoboka esondo ngentetho evakalayo ngabefundisi becawe yabo. Ukuyivuma kwakhe lo nto uPope kothuse abantu abaninzi ehlabathini, kodwa eyona nto ebembi kakhulu kukungabikho nyathelo elathathwayo yicawe. Endaweni yokohlwaya abefundisi abaxhaphaze oonongendi, icawe ibithatha abefundi abachaphazelekayo ibase kwezinye iindawo.

Nalapha ekhaya ibikhona into enjalo kwibandlala laseWisile; umfundisi wathumela imifanekiso ebantwini becawe ababhinqileyo. Yathi mhla yavela lo nto, ibandla lamthatha umoni lamsa kwenye indawo.

Zibe khona nezinye iziganeko nakwezinye iicawe kodwa akukho ndlela ebonakalayo futhi ecacileyo iicawe ezibohlwaya ngayo abefundisi abaphatha kakubi abantu abangoomama.

Ityala likamfundisi waseNigeria ekuthiwa nguTimothy Omotoso – atyholwa kulo ngokudlwengula amantombazana aselula, sesinye isiganeko kwezininzi ezikhutshwa kumajelo eendaba. Kubekho nomfundisi ekuthiwa uphilisa abantu ngokubalala.

Zonke ezo zinto zenzeka ezicaweni, kodwa iinkokheli zeecawe azikakwazi ukuyiphelisa imikhuba emibi ezicaweni ngoba kugcwele abantu abaswele inyaniso kodwa abanawo amandla wokogquma izimanga.

Icawe mayibuyele emsebenzini wayo wokufundisa okulungileyo ikhuthaze nentlalontle eluntwini.