Iidolophu ezinyhukunyhuku bubugebenga!

UMphathiswa wezoThutho kwakunye noKhuseleko uXolile Nqatha, phakathi nguMkomishinala wamaPolisa uNjengele Nomthetheli Mene kwakunye noyiNtloko kwiiNkonzo zoTshusthiso uBarry Madolo eICC. Umfanekiso: ABO GINYA

INELSON Mandela Bay, iBuffalo City kwakunye neO.R.Tambo zezona zihamba phambili ngokolwaphulomthetho eMpuma Koloni, oku kuvele kwiinkcukachamanani zolwaphulomthetho zephondo ebezidakancwa ngoLwesibini kule veki lisebe lesiPolisa eICC eMonti.

Kuvele ukuba izenzo zodlwengulo zehlile nangona nje zisaqhubekeka zisenzeka, logama kona ukubulawa kwabantu kuphezulu kuye kusonyukela kwanokuzama ukubulala.

UMphathiswa wezoThutho kwakunye noKhuseleko eMpuma Koloni uXolile Nqatha, uthi nangona kukubi kwaye zisephezulu ezinye izenzo zolwaphulomthetho apha, kodwa ukwehla kunaxa kuthelekiswa nonyaka odlulileyo bayakwamkela. Uthi amapolisa angekhe alwe odwa, ukusebenzisana koluntu kwakunye namapolisa ekuhlaleni kunganceda kwaye zingacutheka neziganeko zokuhlukunyezwa koluntu.

UNqatha uthi bayasamkela nesisombululo esenziweyo sokuba kuza kuqwalaselwa kanye ezi zithili zintathu zihamba phambili. Kuza kuqinisekiswa ukuba amapolisa ayabonakala kwezi ndawo zinamanani anyukileyo.

UMkomishinala wePhondo uNjengele Nomthetheli Mene, uthi banethemba lokuba esi sicwangciso senziwayo sokubonakala kwiindawo ezinamanani aphezulu siza kuthi sincede.

Uthi baza kusebenzisana nangakumbi nemibutho engenanto yakwenza norhulumente ingakumbi leyo ikhokelwa ngoomama.

UMphathiswa uNqatha ayikhange imxolise eyokungabikho kweeCPF kule ndibano njengoko esithi ngabona bangooqalazive kwaye basebenza ncakasana namapolisa.