Iincwadi eziya kumhleli

Ndingumhlali oseBhisho kwaTyutyu. Apha kunengxaki yezindlu ezingagqitywayo ukwakhiwa ukususela ngo-2012. Izindlu ezazakhiwe kuqala kunezi zikaphase 2 azikho semgangathweni, zakhiwa kakubi, uceba wayengakhathali. Ikontraka ibifika yakhe ishiye, ndiyacinga ukuba zintathu ezenze lo nto. Into eyayisenzeka kukuphela kwezinto zokwakha apho zazigcinwa khona.

Kwintlanganiso ebikhona kuLwesihlanu weveki ephelileyo sifumanise ukuba uBhadi oligosa kwisebe lokuhlaliswa koluntu uthi kuzokwakhiwa uphase 3 kungekagqitywa eziya zazishiywe phakathi.

Sicela uqwalaselwe lo mcimbi wezindlu ayikho le yakwaTyutyu into sijongelwa phantsi xa ndijongile.

Umhlali, eBhisho

Thumela ezakho izimvo ngezinto eziqhubeka ekuhlaleni ku 063 743 9538