Iincwadi eziya kuMhleli

Molo Mhleli, sasiphangela kwesi sibhedlele siziContract Workers iminyaka emine yaza yaphela iContract.

Zange siphinde siqeshwe phaya, kwiindawo zethu kukho abaqeshwa abatsha kodwa kudala sifuna umsebenzi. Sicela umbutho ungenelele kule ngxaki sikuyo. – Okhathazekileyo, eMonti