Iincwadi eziya kuMhleli

NgxaTsho ke baw’ uNoyi, kwekhu! wandithunuka ke Bawo ngale ncwadi yakho ingamaKwayi!

Xa uthetha ngomnombo, ingaba unawo ngobukumkani baMampondomise, sinabo? Uba asinabo, kutheni singenabo sisisizwe esikhulu kangaka kwaMhlontlo?

– Tolo, kuTsolo

THUMELA EYAKHO ILETA, SIYIPAPASHE.

THUMELA NGE-SMS

okanye ngoWHATSAPP

ku 063 743 9538