Iincwadi eziya kuMhleli

Ndikothulel’ uMnqwazi Phumlani Merile (kwi-Isolezwe, 15 – 21 eyeNkanga 2018).

Uvelele zonke iinkalo ngemeko abakuyo abasebenzi abangooNogada kuRhulumente ophetheyo.

Ke mna ndithi, abasemagunyeni beneendlebe nje banetyala. iASC, iyakuba sisisombululo kwezi ngxaki uthethe ngazo zabasebenzi abangooNogada nabaCoci.

Ngako oko ndithi phambili ngeAfrican Security Congress (ASC). Utsho kwavokotheka mfo kaMerile, okuninzi ebendinokuthetha ngako ukuvelele. Ndithi enkosi kuwe ngokuba ngumlomo noVulindlela weASC.

– P. Yona, Philippi eKapa