Iincwadi eziya kuMhleli

Ndingumhlali eBhisho, ndithi makhe ndibuze okokuba ngubani na ophetheyo pha kwikliniki eseTyutyu, elalini eBhisho.

Yhoo asiyondawo leya, umntu akajongelwe ntweni uthathwa njengeqaba nje elingazange liye esikolweni.

Ayabhoxa amanesi akhona; ndibancoma ooSister noko baqeqeshiwe yimvelaphi yabo. Haa! khanisuse laa mfana uneTag ebhalwe Mr Yeye! Yhoo! ukrwada akazi mntu, uphethe, unexesha akhe anishiye nithe ca izisini kwezo zitulo akhweze ilali.

Kunjalo nje kwakuphinda kubuye yena sele esisibawu okomfazi onesikhwele. Uzuqonde awunawo nomdla lo wokuya kwakusasa uphindele emsebenzini wakho.

Kona yintoni ebangela umntu ozokuthatha iTreatment atshitshilize kweza zitulo ze kuthi abakhulelweyo bengabantwana benjalo, bafike bangene basishiye apho, ufike sele benentsini yokusa abaguli kaloku.

Ze kuthi abaneswekile beziingwevu neengwevukazi bahlale de kufike ixesha lokutshayisa. Sincede.

MtakaMabuyane lungisa ukuhlala khe utyelele ezi kliniki ungabhungisanga, inene uyakulicula elakuncamisayo ivesi ibenye qha. Asixolanga yimpatho nokukhwazelwa ngala manesi aseTyutyu.

– Ongafuni ukuchazwa, eBhisho