Iincwadi eziya kuMhleli

Mhleli obekekileyo, idolophu yakuTsolo ingqongwe ngamabhodlo angaselwanga ‘so nguMeya wale dolophu, kulapho ke kuhlala khona imiguvela.

Kubi, siyarhawulwa, ukhuseleko alukho nje tu. Khausicengele kuMeya walapha awadilize onke la mabhodlo angqonge le dolophu ngoba siyaphela.

– Sonwabo Dumse, kuTsolo