Iincwadi eziya kuMhleli

Ndicela ukubuza ukuba umaspala waseNelson Mandela Bay unayo na inkqubo engcono xa kungoku? Intsusa yalo mbuzo yeyokuba oko lo masipala ingowendibanisela kusoloko kuxatyanwa. Kungoku nje ilungu leUDM ingathi liyakhutshwa.

– T. Mveni, eBhayi