Iincwadi eziya kuMhleli

Xa bendibukele umngcwabo kaGavin Watson kumabonakude ndivakele ndisithi kodwa umntu unendawo yakhe , into endiye ndayincoma kukubona abamhlophe nabamnyama behlangene ukumkhapha, nditsho nezithethi bezixubene , ngumbono omhle ke lowo kulo Mzantsi Afrika wethu.

– Casper Mila, eRhini