Iincwadi eziya kuMhleli

Umkhwa owandileyo wokusetyenziswa kweziyobisi notywala lulutsha nabantu abadala yingxaki enkulu leyo namhlanje.

Ezi zidakwa ziyingozi kumntu wonke, ziyadlwengula ziyeba yaye asonwabi zizo. Icebo lam kukuba ilokishi nelali nganye kumele ithathe amanyathelo okulwa nalo mkhuba.

Kutshanje ndibone uMnu Sizwe Kupelo esebenzisana neenkosi zelali yakhe bephelisa ushishino ngotywala kwindawo yabo.

Lo ngumzekelo ekumele ulandelwe, siyabazi abantu abathengisa iziyobisi ngoko kumele senze into ngabo. Amapolisa mawancediswe ekubambeni abathengisa iziyobisi. Saphela isizwe!

– Andile Mtiwetafa eMount Fletcher