Iincwadi eziya kuMhleli

Ndithanda ukuncoma umsebenzi owenziwe ngurhulumente ekuthibazeni ukunwenwa kweCovid-19.

ILockdown nangona ingathandwa ngamahilihili yenze umahluko, uyeke iintshayi namanxila afuna uvulazibhuqe.

Ndingathanda urhulumente akhawulezise iindlela zokuhlola abantu kwaye ibingumthetho osisinyanzelo lowo. Indlela ekosulelwana ngayo ithande ukuxhomisa amehlo.

Simothulela umnqwazi uMongameli Cyril Matamela Ramaphosa nekhabhinethi yakhe ngomsebenzi abawenzayo, baqinisekise ukuba impilo yethu ayikho sichengeni kakhulu.

Nathi masisebenzisane norhulumente ukuze lo msebenzi ube yimpumelelo.

-Welcome Mampane, eMthatha