Iincwadi eziya kuMhleli

Molweni eSolezwe, ndingumfundi nomthandi weli phephandaba! Yhoo into embi engumceli-mngeni; Sikwicandelo lokhuseleko (Security) eMthatha, into eqhubekayo phaya kwaPrivate Security Industry Regulation (P.SIRA) imbi ngokusisimanga.

Akuhoywa, kuyagcwala Eastern Cape ukuya eKZN kuphela kwendawo esincedwa kuyo xasiyokwenza iSOB okanye siyozivuselela imeko yempatho. Ayintlanga kwaphela.

Kule veki iphelileyo besiphaya siyokwenza, yho! litshisa ilanga, oko sasifike kusasa layokutshona singahoywanga, kuthe ize ibe iyanyakaza ityhu kwavakala ingxolo ngaphakathi; utata obeyoncedwa exabana nala sisi okwiReception.

Wamsongela, ongena neyokubetha inja imbeko, akana mntu umdala, akanaxesha lamntu la sisi useReception.

Unogada, eMthatha