Iincwadi eziya kuMhleli

Ndibhidakele yinto eyenzekileyo endingayazi nokuba isemthethweni na. Apha eBisho kwaTyutyu yenzekile into yokuthathwa kwabaphangeli bakwa EPWP, becengwa ngumama ekuthiwa nguNokhontolo Maphisa ongumhlali walapha.

Ebacenga ukuba mabaye kwamasipala bayokumnika inkxaso yokuba abe kwiWard Committee. Bavumile besemsebenzini njalo balandela bafika kwamasipala ekhona uceba uZukiswa Mankayi omele le ward 43.

Baye bacelwa ukuba batyikitye amagama abo kuba bexhasa umama uNokhontolo abe yiward committee, le nto kucacile ukuba ibizizigqibo zabo, uceba nalo mama ukuba bangenisane ngale ndlela ingaziwayo ngabahlali, baye bathenjiswa ukuba baza kubonelelwa ndiyabona ke ngumsebenzi lowo, iyandimangaza ukuba ingaba yindlela ekuqhutywa ngayo na kungadityenwanga nabahlali.

Umhlali wakwaWard 43, Mdantsane