Iincwadi eziya kuMhleli

USASSA uyayitya imali yoomakhulu bethu ngale nto kaMoya Manje noPower Manje. Khanisincedeni torho. Le nto mna ndilingqina yenzeka apha eQonce…

Andiqinisekanga ngubani umntu ophetheyo kwezi zinto, kodwa iphepha ndaba elo ba linokukhe liyokuzityebisela pha ezi ofisini eQonce kungangcono.