Iindlela, amanzi nolwaphulo mthetho

Abantu abebezimase iMbizo kaMongameli eTsomo. UMFANEKISO: SA GOV

INkulumbuso yeMpuma Koloni uOscar Mabuyane usebenzise ngamandla ithuba lokuhanjelwa nguMongameli weli uCyril Ramaphosa kunye nabaPhathiswa bakazwelonke echaza iingxaki zeli phondo. Phezu komlambo iTsomo uRamaphosa umamele iingxaki zabahlali beMpuma Koloni logama ebesenza izithembiso ezitsha kwinkqubo yeofisi yakhe Imbizo.

Ebongoza amagosa kandlunkulu kuRhulumente uMabuyane ucele ukuba kwenziwe ilima phakathi kukaRhulumente weMpuma Koloni nokazwelonke kuliwe iingxaki zeendlela nezinye eMpuma Koloni. “Mongameli, eMpuma Koloni amashumi alithoba eepesenti (90%) kwiindlela zethu zezo mhlaba, ze ezinye ibezezetha, sicela ilima lokuba kuqhutyelwe phambili namalima okulungiswa kweendlela zeMpuma Koloni,” kutsho uMabuyane.

Ukwancome intsebenziswano ephakathi koRhulumente wakhe nearhente ejongene neendlela kweli iSANRAL. “Ngoku sithethayo likho kwaye liyaqhuba ilima lethu lokulungisa uninzi lweendlela zeMpuma Koloni, ezinye sizenze ngelima noSANRAL, sizimisele ukwenza iindlela zethu zibe semgangathweni,” kutsho uMabuyane.

Abantu abebezimase iMbizo kaMongameli eTsomo. UMFANEKISO: SA GOV

URamaphosa useMpuma Koloni evela kumaphondo ahlukeneyo elizwe ngeliya kumamela iingxaki zabahlali. Ngaphambi kokuthetha nalo nginginya uRamaphosa ubambe indibano neeNkosi nabezoshishino eMpuma Koloni. Iindlela, ulwaphulo mthetho, intswelo ngqesho nemeko yezempilo zezona ngxaki ziphambili ezichazwe ngabahlali

Abantu abaphuma kooMasipala bonke baseChris Hani bafumene ithuba lokuchaza iingxaki abadibana nazo kwintlalo yabo. UZoleka Bali waseMetele usebenzise elithuba ukuchaza iingxaki zabahlali baseMetele noMasipala waseNxuba Yethemba. “Sicela ukuhanjiswa kwamanzi kubuyiselwe kooMasipala abancinci asuswe kuMasipala wesithili saseChris Hani, siyacela sisela amanzi nezilwanyana,” kutsho uBali.

Abantu abebezimase iMbizo kaMongameli eTsomo. UMFANEKISO: SA GOV

Izikhalazo zokuxhatshazwa kwamanina eNxuba Yethemba azikhathalelwa nguRhulumente kazwelonke, batsho abahlali baseNxuba Yethemba. UAncilia Modo yena usuka kuMasipala waseMalahleni eIndwe ukhalazela ukuhamba kade kwenkqubo yokwakhiwa kwezindlu. “Siyabethwa ngabantwana ezindlini, sicela abantwana bethu bakhelwe iindawo zokuhlala, baphume kunye nabafazi babo emakhayeni ethu,” kutsho uModo.

UZuzeka Vikashe yena usuka kuMasipala waseAB Xuma eNgcobo uluma evuthela kwiingxaki abahlangana nazo. “Zikhona izinto eziqhubekayo kulo wa wethu uMasipala, izindlu neendlela zikhona ziyenziwa, esikudinga kakhulu ngamanzi, kwiindawo akhoyo kuzo awaphumi rhoqo,” kutsho uVikashe. Abahlali bacebisa urhulumente ukuba asebenzise amanzi wendalo ngokutsala amanzi ahleli ezintabeni.

Iingxaki zeendlela ezidibanisa iidolophu neelali zichazwe ukuba zingumceli mngeni ophambili kwimpilo yase zilalini. Abahlali bathi abakwazi kuqhubela phambili iinkqubo zabo zophuhliso ngenxa yendlela ezingahambekiyo ezilalini.