Iingqondo zethu azivuzi, batsho abahlali

“AMAGOSA aseBuffalo City acinga ukuba iingqondo zethu zivuza okwala matyotyombe ethu. Kudala besiqhatha besithi bazakusakhela izindlu.”

Ezi zityholo ziphuma kubahlali beewadi ezine (Wadi 21, 22, 23, 48) zaseBuffalo City abafuna ukwakhelwa izindlu. Bathi yiminyaka ebalelwa kumashumi amabini behlala kumatyotyombe ezi wadi ziseStofile, Sisulu Village, Tambo Park naseFort Jackson kwindawo yaseMdantsane.

Isixhenxe saba bahlali singqale ngqo kwii-ofisi zephephandaba I’solezwe kule veki, besithi bakruqukile zizithembiso ezingafezekiswayo ngamagosa kamasipala waseBCM.

Umhlali uPhumzile Ndaba, uthi lide eli thuba benyamezele bengade bafumane mkhombandlela eBCM.

“Ooceba bethu bathathe inani loluhlu balunika iitshomi zabo zaseTranskei, basishiya thina kungekho nelizwi elo libhekiswe kuthi. Isikhalazo sethu esingamandla simalunga nenani loluhlu esikholelwa ukuba kwenziwe umkhonyovu kulo,” utshilo uNdaba.

“Into esicaphukisayo kukuba abaceba bacinga ukuba iingqondo zethu zivuza okwala matyotyombe ethu. Bayalibala ukuba sinengqondo njengabo nathi,” kutsho uNdaba.

Ngomhla wesixhenxe kuCanzibe kulo nyaka, aba bahlali babhalela uSodolophu welo xesha uAlfred Mtsi besithi: “Sicela (uSodolophu) azokusinceda kuba kufakwa abantu abangahlali (matyotyombeni) nesingabaziyo thina bahlali.

“Uloyiko lelokuba abahlali bathi abayi evotini lo mba ungekaphendulwa, sicela impendulo ekhawulezileyo,” utshilo uNdaba.

Le mbalelwano inyatheliswe isitampu kwi-ofisi kaSodolophu ngomhla wesithoba kuCanzibe.

Emva kokubona le mbalelwano, i-ofisi kaSodolophu yathembisa ukuba le nyewe izakusonjululwa lungafikanga uvoto. Kodwa ngokokutsho kwabahlali, asizange sifezekiswe esi sithembiso.

Omnye wabahlali uAlice Ponti uthe: “Andiyazi nokuba yintoni le kufanele siyenze ukuze basithathele ingqalelo. Ukuhlala etyotyombeni yintlungu engathethekiyo.

“Abantwana esibazalele kula matyotyombe sele betshatile ngoku,” utshilo uPonti.

Abahlali bathi bazakubhenela kwisebe lezindlu kuzwelonke xa zingaphendulwa izikhalazo zabo yiBCM.

Obambele njengesithethi kumasipala waseBuffalo City uSibusiso Cindi uthembise ngokuyilandela namagosa alomasipala le nyewe.