Iingxaki zesebe lezemfundo zichan’ abafundi

ISEBE lezothutho eMpuma Koloni lithi lizimisele ukuncedisa abafundi beli phondo ngezithuthi zokubasa ezikolweni kodwa iingxaki zesebe lezemfundo zixabe kwindlela yalo.

UMphathiswa wezothutho ephondweni uWeziwe Tikana ubhengeze kwii-ofisi zeli sebe eQonce kule veki ukuba abafundi abakumawaka angamashumi asixhenxe anamakhulu asibhozo anamashumi amahlanu anesine (70 854) bakazuba phantsi kwenkqubo yothutho karhulumente kunyaka ka2017.

Eli nani lenyuke ngamawaka amathathu anamakhulu amathathu namashumi amahlanu ananye (3 351), kuna xa kuthelekiswa nabafundi abangamawaka angamashumi amathandathu anamakhulu amahlanu anesithathu (67 503) abebephantsi kwenkqubo yolu thutho ngonyaka ka2016.

Yimali engange-R462 yezigidi zeerandi ezakuthi ichithwe ekwenzeni lo msebenzi kulo nyaka.

UTikana uthi bayilungele le nkqubo yothutho kulo nyaka, kodwa watsho ukuba bebefanele ukuba bathutha abafundi abakwi-107 000. “Ngenxa yokunqongophala kwemali asikwazi ukubathutha bonke abantwana abaselungelweni lale nkqubo,” utshilo uTikana.

UTikana ubalule iingxaki ezimbini zesebe lezemfundo eziquka eyokuvalwa kwezikolo ezinabantwana abambalwa kwakunye naleyo yokuncitshiswa kwenani lezithili zesebe lezemfundo esithi ukuthatha ixesha ekuqoshelisweni kwale miba kuqhwalelisa indlela ebekufanele lisebenza ngayo isebe lezothutho ngokuphathelene kuthutho labafundi.

“Isebe lezemfundo alikayigqibi le nkqubo yokuvalwa kwezikolo ezinabantwana abambalwa. Iyasiqhwalelisa isicwangciso sethu le nkqubo yesebe lezemfundo, esingekayazi okwangoku ukuba izakugqitywa nini,” kutsho uTikana.

UTikana ukwathe ubuninzi bezithili zesebe lezemfundo bukwangumceli-mngeni kuthutho labafundi kweli phondo, ngenxa yokugqagqana kwazo. Izithili zesebe lezemfundo zingamashumi amabini anesithathu. Isebe libhengeze ukuba lizakuzinciphisa ziye kwishumi elinesibini ezi zithili, noxa kungekho xesha limisiweyo lokuqosheliswa kwesi sicwangciso.

Ngethuba uTikana ethetha noonondaba eQonce, amagosa esebe lezemfundo – ekuthiwa ebemenyiwe – khange abonakale nangotshengele. Izizathu zokungabikho kwawo khange zithiwe thaca elubala. UTikana uthi isebe lakhe lithutha abantwana ngokomyalelo eliwufumana kwisebe lezemfundo.