Iingxaki zesijolo nasekuhlaleni

Ingxaki: Molo Sisi, ndineminyaka elishumi nditshatile. Ndidinga uncedo. Umyeni wam uneminyaka emihlanu endidyolela, ndinyamezele kuba ndimthanda, ngoku ndifuna ukuphuma kulo mtshato kuba andisakwazi nokulala naye. Ndiyamzonda, ndizamile ukumbonisa ukuba andiyithandi le nto ayenzayo, ndaxelela abazali bakhe kwaye ngoku akukho uthetha nomnye, ndamgqibela ukumbona ngoMgqibelo ezokunxiba ijezi de kube ngoku andikamboni. Ndicela amacebiso!

Impendulo

Molo sisi, xa uhlala ucinga uye ubone ngathi usakuthanda yena umyeni wakho ngezenzo ezi azenzayo?

Kwaye nanjengokuba engasalali endlini uyakubonisa ukuba akakuxabisanga. Ndicebisa ke mna ukuba umxelele yonke into esentliziyweni yakho ungekho semsindweni kodwa.

Umxolele ngayo yonke ayenzileyo ngoku engalucelanga uxolo, kulapho ke sisi uzakutsho ukwazi ukulala kwaye ukucaphukela umntu kubangela ukuba uhlale ungcungcuthekile.

Emva kwayo yonke le nto ke sisi, uthathe isigqibo esiza kulungela wena nabantwana benu ukuze bangaphulukani nabazali babo ngenxa yokunxunguphala komnye. Enkosi.

Ingxaki: Nditshate ngekaTshazimpuzi kunyaka ophelileyo, kwaye lo mntu wam akukhonto ibonakalisa ukundithanda, yena uhlala eGoli, kunjalo nje iyaphela iveki okanye inyanga engafowuni..athi sele efowuna, athi befuna ukuva impilo nje kuphela, athule kanjalo, akukhonto ibalulekileyo ayithethayo okanye esiyithethayo njengabantu abatshatileyo. Ndifuna ukuphuma kulo mtshato, ndikruqukile ngumntu ongazaziyo ukuba ufunani. Ndine-20 yeminyaka kuphela, kwaye andiyanga esikolweni kulo nyaka ngenxa yakhe. Ndinengxaki!

Impendulo

Molo ntombi, andiyazi ukuba benithandane ixesha elingakanani na nomyeni wakho phambi kokuba nitshate, kodwa ke kuyabonakala ukuba nobabini ningene ningalungelanga ukungena emtshatweni.

Abantu abatshatileyo kaloku bahlala ndawonye ukuze izinto zibe kanti zihamba ngendlela kwaye nizimisele ukwakha umzi. Wende uselula kakhulu ubufanele usesesikolweni wena, akubalulekanga ukwenda ngamanye amaxesha abe umntu engasigqibanga isikolo.

Zininzi izinto eziye zenzeke umntu esemzini kunyanzeleke azibonele wenza njani ukuze atye, okanye ajongane neendleko zekhaya abe umyeni mhlawumbi eswelekile okanye eduke nezwe.

Emtshatweni kuyahlonitshwana, mna ndibona ubhuti engakuhloniphi andazi nokuba ukutshatele ukuba ugcine ikhaya lakhe na okanye kuba ekuthanda. Funa iimpendulo kuye umxelele ukuba ucinga ntoni uzokwazi ukuzama ubuyele esikolweni uphucule ubomi bakho. Enkosi.

Ingxaki: Molo sisi, NDICELA AMANCEDO: NDINGUMAKOTI ONEMINYAKA EMIHLANU ETSHATILE, ANDIKAFUMANI BANTWANA, KODWA UMYENI UNABO NGAPHANDLE, OMNYE UHLALA EMZINAM,

INGXAKI YEYOKUBA UMYENI XA ESIYO KUBABONA KOKWABO UVELE AHAMBE, NAXA EBENZELA IZINTO UNIKA INTOKAZI IMALI IBENZELE, PHOFU AYINGOBAYO ABANTWANA BANOOMAMA BABO, NDIZIVA NDINGENAXABISO EMYENINI WAM KODWA NDIYAMTHANDA KAKHULU. NCEDA SISI NDISOMBULULELE LE NGXAKI, IYANDINGCUNGCUTHEKISA NGAPHAKATHI, ANDINQWENELI KUWUSHIYA UMZI WAM, NCEDA NDINCEDE SISI, NDISEMDANTSANE, ENKOSI.

Impendulo

Molo sisi, ndicela uzibuze umbuzo wokuba kutheni uthanda umntu ongakuthandiyo nje, kwaye yintoni ocinga izakukhupha kwesi simo.

Ucinge ukuba usayenza na le nto yabangela umthande, uzokutsho ucinge uba ibaluleke kangakanani na ebomini bakho, inegalelo lini ebomini nakwinkqubela phambili yobomi bakho.

Ingxaki kukuba ubhuti ubona le nto ungekabi nabantwana, yile nto engakuxabisanga, qha ke ngoku ingxaki kukuba akuzokuba lula ukukhulelwa nanjengokuba uhlala unxunguphele ubhuti naye akakuxhasi.

Yonke into inexesha layo sisi, thatha le meko njengokuba lithamsanqa ukuba ungabafumani abantwana, mhlawunbi ngeniphila kabuhlungu abe utata wabo ehoye abangaphandle abantwana wena ubazamela wedwa.

Uzame indlela efanelekileyo yokujongana nale meko ukuze nawe wonwabe ungaxhomekeki komnye umntu. Enkosi.

Ingxaki: NdinguSisi apha eMthatha, ndicela ungalixeli igama lam ndiseMandela, ingxaki yam ndanditshatile ndohlukana nomyeni wam, kuthe kusenjalo ndadibana nomfana waseNgcobo ngo2012, saqhubeka kwade kwakho nomntwana, phofu lo mfana wacela omnye utata ukuba amenzele iyeza lokumithisa ndamitha, ngoku umfana uyajola akandifuni nondibona, uthe xa ndithi masohlukane wathi yena akazukwazi uzokuthandana nathi sobabini, phofu mna akafuni ndibuyelane nomyeni wam, ndaphinda ndabona umyalezo wakhe ebhalela unina esithi uzondiyela exhweleni ayondichitha. Ndicela icebo, ndingaphuma njani kule meko kuba kungasa tyaa ndibalisa izinto andenza zona lo mfana.

Impendulo

Molo sisi, ndicebisa mna ukuba uyeke ukuzixakekisa ngalo mfana ngokuba ufuna ukulungelwa macala, abe engenzi nto ebonisa ukuxabisa nokuhlonipha njengomntu amthandayo nongumama womntwana.

Ukuba uqinisekile ukuba ufuna ukuphuma ebomini bakhe ubhuti, mxelele awusamfuni kwaye ngelesele eyenzile into yonifakela isichitho nomyeni wakho angabalisi.

Kungokuba ubungenozihlalela okwangoku sisi okanye la nto yanohlukanisa nomyeni wakho isombululekile?

Ngokuba ngoku ubaleka ingxaki ngenye ingxaki, uzichane ke ngoku xa kunjalo uhlale uxakanisekile. Yakha ubomi onokuthi naxa bengekho oobhuti aba uziqhenye ngabo. Enkosi.

Ingxaki: Ndingumhlali kwaWard 43, siphila kwimpilo yokungabi namanzi kwindawo esihleli kuzo, sowuyile kwamasipala nakumama ophethe le wadi akuphumi nasisombululo, usuke uzisole apho ubusiya khona ngokuba uphuma intliziyo yakho ibuhlungu, usole nalo x ubumbekela ntoni ngokuba unabantu bakhe. Okhathazekileyo kwaTyutyu.

Impendulo

Molo mhlali, ingxaki esikuyo kweli lizwe yeyokuba iinkokheli zethu azikwazi ukunceda abantu xa kunzima, sewuye kwamasipala nakuceba wenu. Qhubekani nizame, ukhona ozakude anincede kule ngxaki kodwa nabo kubonakala benengxaki nabaqeshi babo. Ningazama ukutsalela umnxeba kule nombolo okwangoku 0800 032 364 nichaze kuyo le ngxaki simahla. Nizame ukulinda ngomonde umzingisi akanashwa. Enkosi.

Ingaba unengxaki kwintlalo okanye isijolo ongathanda sikucebise ngayo? Sithumelele umyalezo kuWhatsapp

wethu 063 734 1944