Iingxaki zolawulo zithwaxe inzuzo yebala laseBhayi

Ovathe ezibomvu ngusihlalo weMPAC uPumza Tshanga namanye amalugu ekomiti yakhe, ibhodi yeMBDA nabalawuli bebala Umfanekiso: Nomzamo Mwezula

Inkcitho engafanelanga, ukutyeshelwa kwemigaqonkqubo, ukutenxa kwezicwangciso zokulungisa ibala, ukushokoxeka kwemali evela kumasipala ukuze kuqhube kakuhle ulawulo lwebala nokungathabath’uxanduva, zizinto ezibalulwe yiarhente yophuhliso eBhayi iMBDA njengeziqhwalelise inkqubela yebala lezemidlalo iNelson Mandela Bay Stadium.

Le arhente ikuthethe oku kwindibano ibikrwecwe yikomiti eqwalasela inkcitho kamasipala iMunicipality Public Accounts Committee iMPAC ngamafutshane.

Kwindibano ibidibanise ikomiti iMPAC, ibhodi elawula iMBDA nabalawuli bebala ubuqu, ngoLwesihlanu weshumi elinesixhenxe, iMBDA eyathwaliswa uxanduva lokwakh’umkhanyo kweli bala ithethe phandle ukuba imicimbi ifike ingemihlanga kulawulo.

Usihlalo weMPAC uPhumza Tshanga uthe injongo yale ndibano kukukhanda isisombululo ukuze eli bala lenze inzuzo yaye kuphuculwe izinto ezenziwe gwenxa ngababethwaliswe uxanduva kwixa langaphambili.

“Into esiyigqalileyo siyikomiti lulawulo olungenachaphaza, ukusiphula neengcambu ukusetyenziswa gwenxa kwezinto zikamasipala nokubek’esweni amagosa angawenziyo umsebenzi. Emva kweengxelo ebezithe ndii zokuba eli bala liyafeda, siyikomiti sibone kufanelekile ukuba sizosabela ukuze sithethe ngento esiyaziyo yaye senze umkhombandlela sisonke,” kutsho uTshanga.

Eli bala limumatha umthamo wamashumi amane anesithandathu amawaka abantu. Lakhiwa ngemali engange-2 billion yeerandi, lelinye lamabala akhiwa ngethuba kulungiselelwa iNdebe yeHlabathi yebhola ekhatywayo kweli ngo2010.

Noxa imbali isithi eli bala lelona lasingatha imidlalo ngcono ngethuba lale midlalo, kodwa iinkqubo zangaphakathi zibonakalise ubutitisholo nokudyarhazwa kwemali yaye alenzi nzuzo.

isibhalo@inl.co.za