Iingxaki zolwaluko zithiwe pa-ha eBhayi!

USello Maake kaNcube ethetha kwiPalamente yaMadoda eMpuma Koloni eBhayi

Unkosi uSandile Tuswa wesizwe samaNgqika phantsi koMasipala iAmathole, obe zimase iPalamente yaMadoda yePhondo laseMpuma Koloni eBhayi ngoLwesibini, akaxolanga kukuziphatha kwamanye amadoda amadala. Lo msitho ububanjelwe kwiholo yebhunga loMasipala wale ndawo ebizwa ngokuba yiWoolboard Exhange Hall nebizinyaswe yiNkulumbuso yeli phondo uPhumulo Masualle, amalungu ePalamente yesizwe, uSomlomo wePalamente yePhondo uMlibo Qhoboshiyane, uSodolophu woMasipala waseNelson Mandela uMongameli Bobani, abefundisi bakwaLizwi ooceba boomasipala beli phondo nabahlali. Lo mhlekazi uthe amadoda akhoyo akhathalele umojiso nomphumo wekrwala, watsho esithi anyamalala eKalvari phakathi kwezo ntsuku zimbini. “Kaloku maninzi amaqithiqithi afumaneka ngezi ntsuku ehlathini nasekhaya ngomphumo, amadoda athanda ezi ntsuku akugqiba ahambele kude emabhomeni!” utshilo. Uhambise wathi indoda izalela enye, ngoko kubalulekile ukuba amadoda abaxabise njengabantwana babo abanye abantwana. “Sinemingeni emininzi nengxaki yamadoda ahambela ehlathini ngeliya kutyhefa abakhwetha, bebafundisa isinxilo, bebatshayisa umya, amanye aya sele eyayatheka etshicela esifubeni kukunxila, sikwanengxaki yamakrwala abomvu nakrancukrancu azenza amakhankatha, ahambela emabhomeni afika aphathaphathe abantwana bethu kula mabhoma,” utshilo. Uthe ngokwesidoda kufuneka indoda ibe igqibe ishumi leminyaka iyindoda ukuze ibe nokuhambela emabhomeni, icebisa abakhwetha ngezobudoda, esithi nayo kufuneka ibe luyaziwa unyawo lwayo ingathi kanti sisikromkrom sendoda engenamkhondo. Kule Palamente, uMasualle uthe le yeminye yemigudu yokubuyisela isidima, ubudoda emadodeni nezimilo, ekhuthaza ukuba kupheze ukucalulana phakathi kwamadoda alukele endle nasesibhedlele.