Iinjongo zikaThulisa noThandokazi ngabantu abatsha

UThulisa Keyi onguMiss World SA kunye noThandokazi Mfundisi bekunye nabo bebezimase iNtetho yoBume boMasipala eMontiUmfanekiso: BHEKI RADEBE

ISITHSABA sokuba nguMiss World SA kwinzwakazi yaseMdantsane uThulisa Keyi (26) siza noxanduva oluninzi oluquka ukubonisa ulutsha ukuba ungaphumelela ebomini nokuba uzalelwe kweyiphi indawo.

UKeyi uncokolele I’solezwe lesiXhosa ngethuba yena nomnye unobuhle, uThandokazi Mfundisi (23), bebeseMonti kwiveki ephelileyo bezimase iNtetho yoBume beSixeko saseBuffalo City ebi senziwa nguSodolophu uXola Pakati.

UKeyi noMfundisi bebezindwendwe ezibekekileyo zikaPakati.

UMfundisi, nobesakuba nguMiss Eastern Cape, wayephakathi koonobuhle abahlanu abagqamileyo kwabo balishumi elinesibini kukhuphiswano lukaMiss SA kwinyanga ephelileyo.

UKeyi uthi ukufikelela encotsheni yokhuphiswano lukaMiss SA kuthetha lukhulu kuye.

“Ithetha lukhulu kum, kuba abantu bendawo endisuka kuyo abawafumani amathuba afana nala. Ngethuba ndicondoba kwela qonga, ndaqonda nje ukuba andenzeli mna nosapho lwam kuphela, koko ndenzela abantu belokishi yam kwanabo baphuma kwiindawo ezihlelelekileyo, ngelifuna ukubonisa ukuba ndiyakwazi ukukhulela kwindawo apho kunqongophele amathuba.

“Ndiyazingca ngokuthabatha inxaxheba kolu khuphiswano kuba abantu abaninzi ngoku, babonela kum. Bekuluvuyo ukumela iMpuma Koloni kwanoMzantsi Afrika uphela,” kutsho uKeyi.

UKeyi uzalelwe eMdantsane kwaye wayengumfundi otshatsheleyo kwisithili saseMonti kwiziphumo zikaGrade 12, emva koko wafumana ibhasari yokufunda kwiYunivesithi yaseKapa (UCT) apho wenza khona isidanga seBCom kwiAccounting, kwaneHonours kweli khondo. Kwankqu noMfundisi ukwazalelwe eMdantsane.

“Kundikhuthaze kakhulu ukungenela uMiss SA, ndibonile ukuba asilokhuphiswano lwam kuphela koko kumalunga noluntu lwendawo endiphuma kuyo. Olu khuphiswano lubonakalisile ukuba akunyanzelekanga ukuba ube ngumntu wangaphandle eMpuma Koloni ukuze wenze, ungenele kumathuba afana noMiss SA.

“Ndizalelwe eMdantsane, indawo apho kuxhaswana khona. Ukukhulela eMdantsane kulapho ndifunde khona le nto kuthiwa bubuntu,” kutsho uMfundisi, owenza izifundo zomthetho (LLB) eFort Hare.

Amathuba afunyenwe nguMfundisi emva kokungenela uMiss SA aquka ukutyikitywa yenye yeeArhente ezinkulu zoonobuhle kweli kwanokusebenzisana nomasipala iBuffalo City kumalinge okususa ulutsha lwesi sixeko kumkhwa wokusebenzisa iziyobisi.

UKeyi ukholelwa ukuba impumelelo iza emva kokusebenza nzima.

“Imisitho efana neyonoobuhle iyanceda ekwakheni ukuzithemba, kuba eminye yemibuzo ebuzwayo izama ukuqonda ubuwena, ukuba ungubani kanene, yintoni indima oyidlalayo eluntwini. Le nto ifuna umntu athi ekhula abe esazi ngokumngqongileyo, ekwafuna neempendulo kwiingxaki ezijongene noluntu.

“Ndingathanda ukukhuthaza ulutsha olubhinqileyo ukuba lisebenze nzima ukufikelela kumaqonga afana noMiss SA. Yonke ke into ifuna umntu osebenza nzima.”

UKeyi ukwaxelele I’solezwe lesiXhosa ngezicwangciso zakhe.

“Ngokwekhondo lam, ndifuna ukuba yinkosikazi engusomashishini futhi ndibengumnini wenkampani yotyalomali. Iinjongo zam kukuvula amathuba kubantu abatsha, ingakumbi abo bahlelelekileyo. Ndifuna ulutsha luthabathe inxaxheba kumathuba ezoqoqosho.”