Iinkosi zabaThwa zimemelela umanyano kumaAfrika

UNkosi Ray Van Staden wesizwe samaHamcuqauah (uhlanga labaThwa) kweli leMpuma Koloni uthi uninzi labantu baseAfrika abanalwazi lunzulu ngemvelaphi yabo.

Le nkosi ithethe oku ngethuba ibiyinxalenye yemibhiyozo yomhla waseAfrika ibibanjelwe eMonti. UNkosi Van Staden kutshanje utyunjelwe kwikomithi elawulayo yombutho weContralesa ngethuba lo mbutho ubusonyula isikhokelo sawo kumasipala waseBuffalo City. “Le mibhiyozo izalisekisa iphupha lamadoda ayedibene eAddis Ababa ekhangela amacebo okudiliza iindonga ezazibangela ukuba amaAfrika angamanyani,” utshilo uVan Staden.

INkosi yesizwe samaKhoi uJoseph Kreling uthi ukwakhiwa kwesizwe kuxhomekeke kumanyano labantu beso sizwe. “Eli lithuba lokuba bonke abantu baseAfrika baqalise iinkqubo ezibamanyanisayo ukuze bakwazi ukuqalisa iinkqubo zophuhliso abazenza bebambene ngezandla,”uthethe watsho uKreling. Lo ka Kreling uthi oko kuqala ukuba abantu baseAfrika befumana ithuba lokusebenzisa amasiko nezithethe kunye neelwimi zabo ukuze bamanyane. “Akwaba esi ingaba sisiqalo singaze siphinde sohlukane, kwaye umhla ngamnye kufuneka siwenze ukuba ibengumhla waseAfrika,” utsho uKreling. Omele ilizwe laseGhana kule mibhiyozo uThomas Nyome uthi kuyabavuyisa ukuba ilizwe laseGhana linikwe ithuba lokuba yinxalenye yemibhiyozo yomhla waseAfrika. “Sivuya kakhulu kuba thina bantu baseAfrika sisoloko sisahlulwa lula ngabantu bezinye izizwe, kuba simamela kakhulu izinto ezithethwa ngabantu bezinye izizwe kunokuba simanyana sisodwa,” ucacise watsho uThomas. Ilizwe laseGhana beliphakathi kwamazwe athe athatha inxaxheba kule mibhiyozo libonisa ukutya, isinxibo namasiko nezithethe zaseGhana.

Lo kaThomas ucaphule kwiintetho zenkokheli yelizwe laseGhana uKwame Nkrumah esithi. “Inkuleko yelizwe ngalinye kumazwe ase Afrika kumele ukuba incedise kwimpumelelo yamanye amazwe aseAfrika,”utshilo. Lo msitho uyinxalenye yenkqubo sebe lemidlalo nenkcubeko kweli leMpuma Koloni phantsi komphathiswa uPemmy Majodina.

Ukanti uVan Staden uthi usuku olunye lokubhiyozela iAfrika alanelanga kuba baneenkqubo ezininzi ekumele ukuba babelana ngazo. “Kumele ukuba sifumane nokuba yimpelaveki yonke ukubhiyozela lo mhla, kuba iinjongo zeenkokheli ezifana no Krumah noNyerere yayikukuba siphuhle simanyane singabantu baseAfrika,” uthethe watsho uVan Staden.