Iinkosi zidala amathuba engqesho

Luza kuxhamla kumathuba engqesho ulutsha laseTsholomnqa emva kokuba isebe lolimo, amahlathi kwakunye nolobo lithe lazisa amathuba engqesho Umfanekiso: BHEKI RADEBE

Lulutsha olungapha kwekhulu oluza kuthi lususe ikati eziko kwiintsapho zalo nanjengoko kulindeleke ukuba kudaleke amathuba engqesho kulo ingaphelanga le inyanga yoMdumba.

Oku kulandela emva kokuba umbutho weenkosi iContralesa ibambisene nomasipala ombaxa iBuffalo City idibanise iintloko yasondeza eluntwini amasebe ajongene nezolimo, amahlathi kwakunye nolobo lweentlanzi kuquka noosomashishini babucala naza kuthi aphuhlise ulutsha lwaseTsholomnqa.

Usihlalo weCONTRALESA kwingingqi yaseBuffalo City uNkos’ uMandla Makinana uthi zintathu iinkosi eziza kuthi zixhamle kweli phulo; yindlu yakhe yamaGompo, uNkos’ uNongenile Phatho wamaGqunukhwebe aselwandle kwakunye noNkos’ uNomaxhosa Jongilanga wemiDutshane eselwandle.

“Ulutsha lwethu kweli phulo luza kuxhamla kakhulu kuba sibafaka kwicandelo elinqabileyo nelitsha elokuloba. Sifaka ulutsha kushishino lweentlanzi kwaye

sizama nokuphucula izakhono zalo kwezoshishino.”

UNkos’Makinana uthi sele benayo inkampani abasebenzisana nayo ese-St Francis Bay kwakunye naseBhayi eyiBalobi Fishing Enterprise nebi yinxalenye nabo ngoMvulo ngethuba bengungelene eholweni nolutsha eXhameni.

UDouglas Maduma weBalobi Fishing Enterprise uthembise ngokuncedisa kakhulu kulutsha lwala mmandla olunomdla wokungena kweli candelo.

Ithembisa ngokubaqeqesha nangokubaxhobisa ngamava abanawo kolu shishino. Konke oko kukulungiselela amalinge karhulumente othi ngo2020 ufuna ukunika amalungelo okuloba kubantu abaqalayo.

NgoMvulo bekuchongwa olo lutsha lunomdla kweli candelo. UMakinana uthi oku konke ziinzame zokulwa indlala kwanokukhawulelana nomcimbi onzima ojongene nokunqaba kwemisebenzi kulutsha.

UThandikhaya Matebese wesebe lezolimo, amahlathi nezolobo kwisebe eliseNtshona Koloni iDAFF, uthi njengokuba abantu abamhlophe belobela ukuzonwabisa nje emadamini asemaphandleni, ebantwini abamnyama ingabubutyebi.

Uthi balapha kweli phondo leMpuma Koloni bezama ukufundisa abantu ngokubaluleka kokuloba kwanokubaqhelanisa nolu shishino.

UMatebese uthi okwakuloba abantu abakucingeli ukuba yinto enokuthi incedisane nabo, basoloko becinga ukuba lulwandle kuphela ekulotywa kulo.

Uthi uluntu baza kulinika nethuba lokubaqeqesha bakwazi ukuyohlula intlanzi etyiwayo nengatyiwayo.