Iinkosi zifundiswe izakhono nguNokholeji

Iinkosi zaseMpuma Koloni emva kokufumana iziqinisekiso kulandela ukufunda eFort Hare UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

UKUFUNDA ukuhlalutya umgaqosiseko, amalungelo oluntu, ukusombulula iingxaki zoluntu kwanezakhono zokuhlwayela iinkqubo zophuhliso, iinkosi zaseMpuma Koloni aziwuvali umlomo yimfundiso eziyifumene kwiYunivesithi iFort Hare.

Kwiveki ephelileyo eMonti, bekubanjwe umsitho wokunikezela ngokusesikweni iinkosi zephondo ezithe zafunda isiqinisekiso (certificate [NQF 5]) esithathe unyaka wonke kwiSikhokelo nakuRhulumento (Leadership and Governance).

Zilishumi elinesithoba iinkosi ezithe zathabatha inxaxheba kolu qeqesho olutyabule isebe leNtsebenziswano kuRhulumento kwaneMicimbi yeeNkosi imali engaphaya kwesigidi seerandi (R1.4 million).

UNkosi Nokhakha Jumba wesizwe samaJumba eTabase eMthatha akawuvali umlomo lolu qeqesho.

“Esi siqinisekiso sisincedise kakhulu kuba indlela ebesisabelana ngayo ngolwazi ngethuba sifunda kusenze saxanda ngolwazi. Umzekelo ngoku ndiyakwazi okulindeleke kwinkokheli kwixesha ledemokhrasi.

“Abantu banento yokucinga ukuba ubukhosi buyakhabana nedemokhrasi. Esi siqinisekiso sindenze ndayitshintsha ingqondo yam malunga noko. Sikwafunde nokuhlalutya uMgaqosiseko ukuze yazi inkosi nokuba ixoxa ityala enqileni, iwazi amalungelo omntu. Nokuba kungathiwa mandiphinde kusasa ndingaya ndibaleka,” kutsho uJumba.

Yena uNkosi Nomvuzo Hlamandana waseMbizana uthi kuninzi okumvule amehlo kolu qeqesho.

“Ela candelo lokufundiswa ngoMgaqosiseko woMzantsi Afrika, kuquka namalungelo oluntu, lindivule amehlo. Xa ukhokele kufanele wazi ukuba amalungelo oluntu aqala phi, aphele phi.

“Ndiphinde ndalithanda kakhulu icandelo lokufundiswa ngokuphathwa kwemali, nangendlela isizwe esingathi sixhamle ngayo. Bakwasifundise nangezolimo, ukuze siqonde banzi ukubaluleka kwezolimo kwizizwe zethu.”

UNkosi Mzukisi Bongani Sabatha wenqila yaseQwebeqwebe eCofimvaba, uthe: “Sikwazile ukufunda ukwazi ukulawula ezilalini, ingakumbi ukusombulula iingxaki zoluntu ezilalini kuquka nezakhono zokuphuhlisa uluntu. Sikwafunde kakhulu ukulawula amaphulo kwanokukhuthaza intabathonxaxheba yoluntu kwimiba ephathelene nophuhliso lwabo.”

UMphathiswa weNtsebenziswano kuRhulumento kwaneMicimbi yeeNkosi, uXolile Nqata, uyiqhwabele izandla le nkqubo esithi iza kuncedisa ngezakhono zokulawula kwiindawo zabo.

“Esi siqinisekiso masongeze kwisikhokelo ebesihleli sikhona. Iinkosi zifanele ukuba sisikhokelo nodonga lokugqibela ekubumbeni uluntu. Thina siziinkokheli zopolitiko singazama ukuzihlaziya kodwa asokuze siphumelele ngaphandle kwenkxaso yeenkosi,” utshilo uNqata.

UNjingalwazi Sakhela Buhlungu weYunivesithi iFort Hare wenze umbulelo kurhulumente wephondo nakwiinkosi ngokusebenzisana nale yunivesithi ekuzuzeni ulwazi.

“Le nkqubo ibonisa ukuzinza kweYunivesithi ebantwini bayo. Le nkqubo yeyokuqala ukwenziwa kweli, ayikho enye iyunivesithi enokuyenza into efana nale,” kutsho uBuhlungu.

UNkosi Mwelo Nonkonyana, uSihlalo weNdlu yeeNkosi zaseMpuma Koloni, uthe: “Sinendima ebalulekileyo kwilizwe lakowethu, kuba siyinxalenye yenkqubo yophuhliso. Abezopolitiko bathe gqolo nokulwa, thina siziinkosi sinoxanduva lokuncedisa uluntu lwethu ukuze lonwabele intlalontle kwaneziqhamo zenkululeko.”