Iinkosi zingciba unongekehli eSuthwini

IiNkosi zesizwe sooDlamini namaBhele eNgqushwa zijikeleze kwiindawo ezineebhuma zabakhwetha kwiilali zaseNgqushwa ngelizama ukunqanda iingxaki.

Ingxelo ithi ingingqi yaseNgqushwa ayinazo iingxaki zokubhubha nokwenzakala kwabakhwetha kweli leMpuma Koloni. 

Usihlalo wekomiti ejongene nolwaluko eAmathole, uNkosi Mzikayise Khawulela uthi benza oku kuba bezama ukuvala unongekehli.

“Sisabela ikhwelo likarhulumente wephondo okhuthaza ukuba iinkosi zidlale indima ukulwa ezi ngxaki ebakhwetheni ngokuncedisa amakhankatha kwanamakhaya,” uthethe watsho uNkosi Khawulela. 

Eli gqiza liquka iinkosi, amagosa amasebe karhulumente, amapolisa kunye namadoda eelali ezahlukileyo. 

“Sihamba noNkosi uZanovuyo Njokweni, Nkosi Amanda Goni noNkosi Zamuxolo Njokweni! Zonke ezi nkosi ziyinxalenye yeenzame zokulwa le ngxaki yokubhubha nokwenzakala kwabakhwetha,” uthethe watsho uKhawulela.
 
Isebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli (COGTA) kwiveki ephelileyo lidize ukuba lehline inani labakhwetha ababhubhe esuthwini kulo nyaka ka2017.

Ukanti umbutho iCommunity Development Foundation of South Africa (CODEFSA) ivakalisa ukudana kukungathotyelwa komthetho omtsha olawula ulwaluko eMzantsi Afrika.

Umlawuli walo mbutho uNkululeko Nxesi uthi abantu babonakalisa ukungathobeli umthetho.

“Nangona lehlile nje inani lokubhubha kwabantwana kodwa kubekho izindlu ezininzi ezingekho mthethweni kwiindawo ezininzi zephondo! Ngoko siyancoma xa kukho iinkosi ezithatha uxanduva lokuhambela iibhuma ezigcine abantwana ngokusemthethweni,” utshilo uNxesi.
 
Ukanti uKhawulela uvale ngelithi unethemba lokuba isidima sesiko lolwaluko eNgqushwa asinakuze sithotye zezi ngxaki zibonakala kwezinye iindawo.

“Asinambali yokubhubha kwabakhwetha apha ngoko ke sizama ukuba lo nto ingatshintshi, sihlale sibakhusela abantwana abasesuthwini,” utsho uKhawulela.