Iinkwenkwezi

ARIES: Mar 21 – Apr 21.

Akukho nto ikonwabisa ngathi lutshintsho ngeli xesha. Ukanti ukuba udiniwe, oko kungakufaka phantsi koxinzelelo ngenxa yesimo ophantsi kwaso. Ixesha liyakhawuleza, phakamisa iinyawo.

TAURUS: Apr 21 – May 21.

Uloyiko lokungaphumeleli lwenza ingqondo yakho iphuphumale yimibono ekrelekrele. Akudingeki ukuba ubenazo zonke iimpendulo ngeli xesha. Shiya ngasemva oko kukubambayo.

GEMINI: May 21 – Jun 22.

Ubomi bubonakala buqhubeka ngendlela ongayilindelanga, kwaye awuqinisekanga nokuba uyayithanda na okanye hayi. Kunzima ukusebenza kakuhle xa osebenza nabo bengathembekanga ingakumbi ukuba udinga inkxaso yabo. .

CANCER: Jun 22 – Jul 23.

Kukho utshintsho oluzakuba khona kwindawo ohlala kuyo okanye emsebenzini. Uzakufumana indlela onokuthi uphucule ngayo okumele kuphuculwe ebomini bakho. Musa ukubambelela kokwedlulayo.

LEO: Jul 23 – Aug 24.

Ukuzama ukuzigcina usendleleni namhlanje akukho lula ngenxa yokuba zininzi izicwangciso onazo. Iinzame zokugcina ingqondo yakho izinzile azingeke ziyisombulule ingxaki. Qokelela iinkcukacha ezintsha, nezinokuba luncedo ebomini bakho ingakumbi namhlanje.

VIRGO: Aug 24 – Sep 23.

Ingqondo yakho isebenza ngokukhawuleza ukubamba umbono othile. Ungayenzi impazamo yokuvala intliziyo yakho ngethuba uvula ingqondo yakho. Ukongeza imvakalelo qinisekisa ukuba isimo okuso uzakuba nako ukusinyamezela.

LIBRA: Sep 23 – Oct 23.

Abantu bayakuloba ukuba uthathe indlela enobungozi namhlanje, kwaye ungagqibela sele usenza into ezakothusa wonke umntu kuquka nawe. Hlala uvule amehlo.

SCORPIO: Oct 23 – Nov 23.

Yonke into ibonakala ibaxekile okanye ingonelanga, nto leyo yenza kube nzima ukufumana imbonakalo yesimo ecacileyo phambi kokuba wenze isigqibo. Nakuba impilo yakho intle kwaye ikusebenzela, kubalulekile ukuba ugxile kwizicwangciso zakho phambi kokuba uzenze zaziwe luluntu. Uze uthi chu kuhle.

SAGITTARIUS: Nov 23 – Dec 22.

Ungaphulukana nendlela yokwenza izinto ngendlela eyiyo ingakumbi ukuba uphazanyiswa ngumtsalane wothando onawo kothile. Ukanti umdlalo wobomi unomdlali nombukeli, khetha icala elinye.

CAPRICORN: Dec 22 – Jan 21.

Kumele ubenombulelo kuba ikhaya lakho nosapho benza uzive ukhuselekile. Ungenza impazamo enkulu ukuba ukhona umntu onokulungisa okonakeleyo, kuthethwa wena.

AQUARIUS: Jan 21 – Feb 20.

Ukuzimisela kwakho emsebenzini kukunceda uhlale usendleleni eyiyo. Musa ukuphinda iimpazamo ezagqithayo. Uqwalasele kungabikho qhawuko kunxibelelwano.

PISCES: Feb 20 – Mar 21.

Ukunyamezela into ekuphazamisayo asicebo lihle nanjengoko oko kuzakukugcina uqajisela. Ingxaki okuyo ingeenkolelo onazo ebomini bakho. Unesiphiwo esinqabileyo sokuphilisa inxeba eliphakathi kuwe, nekudala uhamba nalo.