Iintloni ziyamakha umntu!

Kuthi kwakuphela imbeko nentobeko, konakale ukuhlala! Kuthi kwakubhanga iintloni nentlonipho, kube gos`okwaphukayo! Isizwe esiphuhlayo sisizwe esibeka phambili imbeko nentobeko.

Isizwe esizinzileyo sisizwe esikholose ngokuba ntloni nesikhuthaza intlonipho phakathi kwabantu. Kwisizwe esinjalo, omncinci uhlonipha omdala, ukuze nomdala alinganisele lowo umncinci ngentlonipho emfaneleyo.

Mntu ngamnye kwintlalo kaXhosa unendawo yakhe nemfaneleyo ukususela emakhaya, ukuya entlalweni, kude kuye kuthi ga kwisizwe ngokubanzi.

Amakhwenkwe anezinto azihloniphayo ngokomthetho wesizwe. Phakathi kwazo yindlela anonophela ngayo imfuyo, indlela acenga natatamisa ngayo amantombazana aze athobele nabazali maxa onke.

Amantombazana aziwa ngobuntloni bawo ekwenzeni izinto, kuquka nokungathethi ngokukhwaza, ukuhleka kungaveli nelokugqibela izinyo, nawo athobele abazali ngaphandle kwemibuzo nengxoxo.

Abafana namadoda, ngokufanayo namanina, baziwa ngentobeko yabo engagungqiyo kuMdali, uQamata kaTayi.

Amadoda nabafana akuhloniphile ukunonophela nokukhusela oomama kunye neentsapho ngokubanzi, kwanokumilisela umthetho weenkosi neekumkani zikantu kumakhaya nasentlalweni ngokubanzi. Eyona ntlonipho igqamileyo nengafihlisiyo ke yeyoomama apha kwantu.

Kwantu uthi ngoku esatshakazayo umama, ukanti ngelinye ixesha esathombile kwantonjane, afundiswe banzi ngendlela yokuthetha ngokuhlonipha izinto ezithile emzini wakhe nasesizweni.

Luvela xa kulapho ke ulwimi lokuhlonipha oluquka isigama esifana nemvotho okanye umbethe endaweni yamanzi, inombe endaweni yenkomo, ibetha endaweni yenja, ukuthunza endaweni yokuvela, isimundelo endaweni yesitya, njalo njalo!

Sazi sonke zidwesha zakuthi ukuba umthetho wentlonipho wendele kakhulu koomama, nto leyo itolikwa zezinye izizwe njengengcinezelo koomama nakwisini sesikhomokazi ngumzi kaXhosa.

Ndifuna ukuthi ookhokho bethu akukho nto babeyenza bengacingisisi okanye bengahlabi bekhangele.

Ndifuna ukuthi ukugxininisa kwabo kwintlonipho nendili ngakumbi apha ezintombini nakoomama, kwakusukela kubulumko bokwazi ukuba abona bantu bachitha ixesha elininzi neentsapho ngoomama, nanjengoko mandulo ootata babechitha ixesha elininzi bejonge imfuyo emadlelweni, kwaze mhla kwemka iinkomo baphela ootata bechitha iinyanga, neminyaka kwiidolophu ezikude besebenzela ukugxotha ikati eziko.

Ngalo lonke elo xesha, iintsapho ziphantsi kweliso likamama kwaye ulukhulisa ngomthetho wesizwe ogxininisa kwintlonipho.

Sazi sonke ukuba nasendlwini le yembala umntu akahlali nokuba kuphi na, koko uba nendawo yakhe anokuhlala kuyo ehambelana nobudala bakhe.

Enkundleni, ebuhlanti nkqu nasethontweni kukwanjalo, kuhlalwa ngokwezilimela, ngokobudala nangokwezikhundla zokulawula nokubusa esizweni. Kwakule meko yokuhlonitshwa kwezikhundla zokuhlala, iziduko azilityalwa.

Kuyadanisa kule mihla ukuya kwizisusa zakwantu, usuke ufike kugqame ihlazo eloyikekayo. Ufika abantu abaneziduko zobukhosi abafana namaTshawe, ooNyawuza, ooTshezi, ooDlomo, nabanye, behlaliswa nomndilili kunjalo nje nabo sele bengaboni ngxaki.

Ufika kwaneziduko zendalo ezifana nooHlathi; ooMlambo; ooNkomo; nezinye ezininzi ziphakathi kwabantu ngokubanzi.

Bendihleli ndinexhala ndisithi isizwe sonke siphelelwa sisidima kuba intlonipho ayisekho, kwaye abasekho abantu abanokuyihlaziya, kanti basekhona.

Apha kwinyanga yoMqungu kwimpelaveki yokuqala, kuye kwasweleka uVuyisile Mavela, unyana kabawokazi kweliya laseCumakala.

Sihleli endlwini enkulu ebisetyenziswa likhaya ekwamkeleni iindwendwe ezize kugxwala emswaneni nekhaya eli.

Phaya kwela cala langasekunene xa ungena endlwini le (icala ekuvulelwa ngakulo ucango), kuhleli oomama abangamaqina, ukuze kweli cala langasekhohlo ibe gootata nabafana ukuya entla phaya.

Amaxhegokazi amakhulu omzi, uNotiki noNonxishi nabo bakho, ngabo ababopha umhlolokazi ngamazwi ambambazelayo nathuthuzelayo. Kungekudala, kungene iintokazi zolutsha zize kuxhasa ngomthandazo.

Zingene zaya kuhlala kweli cala langasekhohlo njengoko ziqhele ukwenza nakweminye imizi, kunjalo nje kungabikho mntu uzinqandayo kuloo nto.

Zithe mazihlabele uWakrazulwa ngenxa yam, asuka amaxhegokazi aqhwaba izandla ahlomla ngaxesha linye, “hehe bantu, ngumhlola!” Kwasebeza elinye lawo, “bantwana bam, sukani kwelo cala , yizani ngapha. Nithi siphambene na thina ngokuhlala ngapha?”

Ladanduluka elesibini, “ndafika kulo mzi ngo-1943, andizange nakanye ndihlale kwelo cala. Nisithatha phi nina nibancinci kangaka isibindi sokuhlala kwicala lootata? Nithi xa nisenda niyalwa nihlaliswa emva kocango kuyafekethwa?

Nithi xa nibelekiswa iintsana zenu emva kocango kuyadlalwa? Yhin` na le!” Ngoko nangoko, zashukuma zikhawulezile iintombi nabafazana ukuya kwelo cala lisemva kocango.

Ngoko nangoko ndawabona amaxhego awayelapho enqwala iintloko encumile, kwatsho kwaqala ukulunga, kuba noko basekho abantu abasatshila ngentlonipho nesidima kumzi wakowethu! Inene iintloni ziyamakha umntu!