Iintsikizi zilixhole zaligqiba isebe lezobugcisa nenkcubeko laseBumbane eMthatha

 Obekade engusekela mphathiswa wamapolisa nekungoku olisekela
kwisebe lezobugcisa nenkcubeko uMakhotso Maggie Sotyu, undwedwele ikomkhulu
laseBumbane kuSithebe phantsi kwebambela kumkani uZanelizwe Azenathi ngoLwesihlanu.

 Utyelelo lwakhe belujoliswe ekuhlanganeni namanina nolutsha
oluzenzela imisetyenzana yezandla nolunezakhono ezinokudala imisebenzi kunye
nokufumana ingxelo epheleleyo ngesakhiwo esingagqitywanga esikwiFama iTyelerha
cebukuhle neli komkhulu.

 Esi sakhiwo samiswa ngeenjongo zokuphuhlisa izakhono nokuqeqesha
abantu bedolophu yaseMthatha neziphaluka.

NgokweNkosi uZwelenqaba Dumisani Mgudlwa, eli ziko laqalwa
ukwakhiwa ngethuba kwakusekho ukumkani uZwelibanzi owathi ngokungavani kwakhe
neli sebe kwiphondo lashiywa lingekagqitywa.

 Uthe, “Ukuba niyaqaphela bahlali, nakulo umsitho
wanamhlanje kukho uzwelonke kuphela alikho iphondo. Oku ke kusixelela ukuba
ikhon’ into ekufuneka yenziwe kweli phondo kuba xa nikhonza abantu
abanonyulileyo kubalulekile nibanyamezele ukuze kuphuhle uluntu luxhamle.”

 Ukumkan’ uZanelizwe uthe eli lithuba lokuba uMthatha
uzivelisele iimvumi, abadlali beqonga nabathungi bodidi oluphezulu lwempahla.

Uphinde wazikhaba izityholo ezithi eli komkhulu labaThembu
lifile, esithi, “Mna njengoAzenathi ndidibene nabaThembu simanyene kwaye
sijonge kwizinto eziluncedo eluntwini lwethu njengoko ikomkhulu livulelwe wonke
umntu.

Siyayazi ukuba asinokonwabisa wonke umntu kodwa sihlaba ikhwelo
lokusebenzisana koluntu ekuqaqambiseni ikamva lesi sizwe”.

 Eli ziko belizokongeza kwamanye angamakhulu amabini
anamashumi amahlanu akweli loMzantsi Afrika liphela. Amaqela azimeleyo
naphantsi korhulumente, asuka kooCofimvaba, eNgcobo, kuTsolo, eLusikisiki naseMthatha
athe avakalisa izikhalazo zabo kusekela mphathiswa, bediza namahlebo angeemeko
abathi bangene kuzo ngenxa yokungaxhaswa ngurhulumente.

 Uninzi lwabazali badize ukuba basebenzisa imali yenkam-nkam yabantwana
ukuze bathenge ubuxhaka-xhaka bokuthunga imibhaco nokuxhasana kwiphulo
lokuzazisa kwiindawo ngeendawo.

 UZwelenqaba uthe owona monakalo umkhulu wenziwa ziintaka ezinkulu
ezibizwa ngeeNtsikizi ezixhola iifestille zivule izikrobo kwizakhiwo zeTyelerha
le.

 “Nangona kungazange kubanjwe mntu, kodwa omnye
umonakalo wenziwa ngamakhwenkwe olusayo ezi lali zingqongileyo,” wongeze
ngelo uZwelenqaba.

Usekela mphathiswa uthe bazakuqinisekisa ukuba badibanisa
bonke abo bachaphazelekayo nabanenxaxheba ekufuneka bayidlale ekwakheni eli ziko
ukuze kuqinisekiswe ukuba umsebenzi uyagqityezelwa.

 “Kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo ndidibene
nomphathiswa wamashishini amancinci uLindiwe Zulu kunye noThokozile Xasa
ongumphathiswa wokhenketho sathetha ngokwenziwa kweendawo zokusebenzela zoomama
abenza imisebenzi yezandla nolutsha olunentshisakalo yokufunda olu uhlobo lo msebenzi,”
utshilo okaSotyu.

 IMthatha Community Art Centre
ekwindawo
eyiRichardson
Park
enenkangeleko
ebonakalisa ukulahlelw’ izandla ngurhulumente ikhale ngelithi, ubugxwayiba
ekubo bugxotha neemvumi esinomnqweno wokusebenzisa ela qonga ukuziphuhlisa,
batsho becela ukuncedwa noba kungemibala emihlana yodonga kuba bekuhola wendlela
uN2 apho kudlula inkitha yeenqwelo-mafutha imihla yonke.