Iintsuku zifinyeziwe, ulonyulo lusondele

IINTSUKU zifinyeziwe, nexesha sele lisondele. Umhla wesithathu kweyeThupha ukwisithuba esingangenyanga ukusukela ngoku.

Amaqela ezopolitiko, kuquka nabagqatswa abazimeleyo, bamaxhaphetshu bezama ukurhwebesha abavoti ukuba bavotele imibutho yabo.

Wonke ubani (amaqela ezopolitiko noozimele-geqe) uthembisa ngobunganga bakhe esithi umhla mnye ngulo wesithathu weThupha kunyaka ka2016. Kazi yozala nkomo ni na?

Nanjengoko besitsho abahlalutyi bezopolitiko, ulonyulo luka2016 lolona lubaluleke nangakumbi kwinkqubo yedemokhrasi yeli. Phakathi kwezinye zezinto ezenza lubaluleke kukuba kokokuqala iqela le-Economic Freedom Fighters lingenela.

Okwesibini kukuba kukho ukudontsisana okumandla ngoomasipala abambaxa esinokubalula kubo iNelson Mandela Bay equka iBhayi, Tinarha neDespatch. Onke amaqela ezopolitiko abonakala ezimisele ukuzixhwithela kule Nelson Mandela Bay ephethwe yi-African National Congress. Okuqaphelekayo, futhi, kukuba uninzi lwamaqela ezopolitiko lunesimbo sokugxila kwiimpazamo zelinye iqela xa lugaya inkxaso, endaweni yokuthi thaca ezona zinto bangazenza ukuphucula impilo yabantu. Kodwa ke noxa kunjalo, iyaziwa eyokuba oosopolitiki liculo labo elo nokuba ungaya kweyiphi na indawo.

Kangangendlela le lusenkcochoyini ngalo ixesha lokugaya inkxaso, ungade ulibale noyena mntu ubalulekileyo kwesisizikithi sepolitiki. Abantu kwiindawo zabo zokuhlala ngabo abalulekileyo. Inkqubo yedemokhrasi ivumela abantu ukuba benze izigqibo zokuxhamlisa ubomi babo, besebenzisa ivoti. Ivoti sesona sixhobo sokuvakalisa imvakalelo zoluntu ngabakufunayo. Yiyo loo nto xa sithetha ngolonyulo loomasipala sisithi lolona lubalulekileyo, kuba umntu ufumana ithuba lokuvotela umntu amaziyo nathemba ukuba uyakuba sisicaka sendawo leyo yakhe, azise uphuhliso eluntwini.