Iinzame kubafundi bakaGrade 12 abangakhange babhale ngenxa yoqhankqalazo eMthatha

ISebe lezeMfundo eMpuma Koloni liphezu kweenzame zokukhawulelana nabafundi abangakhange bakwazi ukuchophela iimviwo zabo zaphakathi enyakeni ngoLwesibini kule veki, ngenxa yoqhankqalazo obelubangelwe ngooNoteksi kummandla waseOR Tambo.

ISebe lithi lisifakile isicelo kwiOfisi kazwelonke ekubeni abafundi abaninzi kuquka kubo nabakaGrade 12 abayi173 ebekulindeleke ukuba babhale isifundo seHistory bakwazi ukuba baphinde banikezwe elinye ithuba babhale nanjengoko ibiyimeko engapha kwamandla abo.

Ukungabhali kwaba bafundi kuza emva kophazamiseko lwangoLwesibini apho izinto zazime ngxi kwidolophu yaseMthatha kungekho ntshukumo imibutho ethile yooNoteksi ivalile kuba ifuna ukubuyiselwa imipu yayo eyathathwa ngamaPolisa.

IziThili ezathi zachaphazeleka, yiOR Tambo Inland kwakunye neOR Tambo Coastal. Abafundi abakwaziyo ukubhala ngabo bakwizikolo ezingaphandle eMthatha.

Ukanti nezikolo zamabanga aphantsi zalo mmandla nazo ezibhalayo zange zikwazi ukubhala.

Isithethi sezeMfundo uMali Mtima uthi iSebe likwasebenzisana nezikolo ezaphazamisekayo kwiimviwo ekubeni kubekho elinye ithuba abantwana babhale kwakhona. Uthi iSebe lizakuqinisekisa ukuba abantwana bayabhala.