Iinzame zokukhangeleka lula kweMaths kubafundi

Izifundo zeziBalo ziye zibe ngumqobo kwabaninzi, nto ebangela umntwana nokuba ebebawela ukuba ngugqirha angabinguye ngenxa yokuvalelwa sesi sifundo. Kungoko umbutho wabafundi abagqwese kwiziBalo eQonce, iNew Horizon Tutors ithe gqolo ukutyelela izikolo inceda abafundi kwesi sifundo.

Lo mbutho uthi ufuna ukususa loo ngqondo ebantwaneni kwenzele umntwana abeyile nto anqwenela ukuba yiyo, kwaye esi sifundo abe esibona njengomnyango wokungena kwimpumelelo.

Ngomgqibelo wale mpelaveki, iNew Horizon Tutors ibiseToise High iyokunceda abafundi bakaGrade 8 kwakunye noGrade 9.

USinoxolo Fama weNew Horizon Tutors uthi bafuna ukuqinisekisa ngenkqubela kwezeziBalo kule ngingqi yaseBuffalo City njengoko esithi iCovid-19 yafika yongeza kwimingeni yezemfundo ebikade ikho.

“Okwethu kukuqinisekisa ukuba abantwana bayayithanda iMaths, bayayonwabela kwaye bayayiqonda nokuba eli lizwe lidinga yona,” utshilo uFama.

Abafundi baseToise High eQonce ngethuba betyelelwe yiNew Horizon Tutors encedisa abafundi bala mmandla kwiMathematics. UMFANEKISO: NEW HORIZON TUTORS.

UFama uqhube wathi abaphelelanga kwiziBalo kuphela, bakwancedisa kwisiXhosa kwakunye nesiNgesi. Ukwathi enye yeenjongo zokusungula lo mbutho ngo2018, ikwakukunceda nabafundi abaqhubekeka nokufunda babe bengekazazi ukuba bafuna ukubazintoni, kwaye bekwabancedisa nasekufakeni izicelo kwiiyunivesithi zeli. Uthi basebenzisana neNGO iSunrise ephantsi kweyunivesithi yaseFort Hare.

Uthi inkxaso abayifumana kubazali babantwana kwezi zikolo ezifana neGasela neToise ingummangaliso kuba umzali ngamnye uncedisa ngeR20, kuba efuna likhule eli phulo lokuba bazi iziBalo abantwana babo.

“Utshintsho lukhona nasebantwanani kuba uninzi lubonakalisa umdla xa sibahlohla,” utshilo uFama.

NgoMgqibelo kwesi sikolo bekuye nabafundi abangamavolontiya ekwabelaneni nabantwana ngesi sifundo, abo nguVuyisa Cinani, Zenande Sotenjwa, Ranero Muthana, Sabathile Mayixhale kwakunye noOvayo Hasi.

INew Horison isungulwe ngo2018, inamalungu amane uBanoyolo Braweni, Sibaphiwe Yako kwakunye noAsemahle Tikolo.

INew Horizon ikwasebenzisana neGrandsmach eseGoli nayo enjongo ikukuphuhlisa abafundi basemakhaya.

Aba bayaqhuba rhoqo ngeMigqibelo kwizikolo ezohlukeneyo zengingqi yeBCM.