Iiphedzi ezenziwe ngedyadya yentsangu

Ingqungquthela yentsangu eMonti ebiququzelelwe lisebe lezoPhuhliso lwamaPhandle kwanezoLimo eMpuma Koloni Umfanekiso: BHEKI RADEBE

YIYEKE intsangu buqu (cannabis) le ithi wawuyitshaya iyishiye ingqondo ibala phakathi kweJamaica neTopiya, masiye kwidyadya yentsangu (hemp) le ingaqhunyisiyo nekufumaniseka ukuba yenza iimveliso eziliqela ekuquka kuzo iiphedzi zamakhosikazi.

UGqr. Thandeka Ruth Kunene weHouse of Hemp uthi zininzi iimveliso ezenziwa ngedyadya. UKunene ebencokolela I’solezwe lesiXhosa eMonti kwiveki ephelileyo apho urhulumente waseMpuma Koloni ebebambe khona ingqungquthela yentsangu.

UKunene ekunye noogxa bakhe bachithe ixesha elivisayo eLibode belima idyadya yentsangu ukuze benze uphando ngendlela enokuthi ixhamlise ngayo uqoqosho lwelizwe.

“ELibode besilima iHemp (idyadya yentsangu) apho safumanisa ukuba ukulima ihekthare enye kungavelisa imisebenzi yabantu abasixhenxe. Sasisenza uphando kwaye saqhuba kakuhle kakhulu apho sasisebenzisana noomama sisenza iimveliso ezifana nezinto zokuhombisa (cushion) phantsi kolu phando sizenza ngeHemp,” utshilo uKunene.

“Emva kokulinda ixesha elide side sayifumana imvume phaya eLibode kwaye siza kuqala ngomsebenzi kungekudala. Imnandi kuthi into yokubiza ulutsha ukuba luzokusebenza nathi kwintsangu engatshayekiyo (idyadya),” utshilo uKunene ehleka.

UKunene ukwacacise ngokusetyenziswa kwentsangu kusenziwa iimveliso.

“Isiqu sedyadya yentsangu siyakwazi ukwenza iimveliso ezifana neephedzi zabasetyhini kwakunye namanaphukeni wabantwana. Ukuba nje ungakhe ucinge ngomthi uya kufumana ukuba umthi unentonga okanye isiqu ze uphinde ubenamasebe aneentanga.

“Nentsangu injalo, inesiqu, amasebe/amagqabi kwanentanga. Isiqu sesi sokwenza iimveliso ezifana neephedzi, amasebe okanye amagqabi ngala wokwenza amachiza onyango logama iintanga zisenza imbewu.”

UKunene ukwaveze ukuba iHouse of Hemp ikwakwiphulo lokuvelisa iiphedzi ezikumawaka alikhulu (100 000) izenzela isebe loPhuhliso loLuntu, ukuze zisiwe kwabasetyhini ingakumbi amanina alulutsha.

INkulumbuso yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthe: “Apha eMpuma Koloni sinabantu abaninzi abahlala ezilalini, ekunzima kubo ukufikelela kwiinkonzo zempilo. Ukuba singawucwangcisa kakuhle lo mba wezempilo, kusetyenziswa intsangu, singanceda abantu abaninzi. Masenze la mayeza phaya ezilalini, sincedise abantu bakuthi.”

UMabuyane ukwabongoze iinkokheli zemveli ekubeni zidlale indima kweli nyathelo loqoqosho lwentsangu.

“Zinkosi zakuthi, makukhe kuyekwe ukubuzwa ukuba umhlaba ngokabani. Niziinkosi zabantu bakuthi.”

UMabuyane uthe into yokulwa ngomhlaba ayizokusa mntu ndawo, into enokuba luncedo kukuvula amathuba emisebenzi ukuze abantu bayeke ukukhangela ingqesho kwamanye amaphondo.

Ukwachaphazele nemali echithwa lisebe lezeMpilo ekuthengeni amayeza, esithi ukuba ingenziwa igqibelele le nto yokwenziwa kwamachiza ngentsangu ingacutheka inkcitho yokuthenga amayeza kwezinye iindawo.

UNomakhosazana Meth onguMphathiswa woPhuhliso lwamaPhandle kwanezoLimo kweli phondo uthe: “Into efunekayo ngoku kukuba sigxile kumthetho wokugunyazisa ukulinywa kwentsangu kuquka nokuncedisa amafama ngeelayisenisi.

Into esiyikhokelisa phambili kukuba sixakathise ngolwazi aba bantu sekudala beyilima intsangu, ukuze bakwazi ukulimela iimarike.”

UMeth ukwathe ngoku baza kuxakeka nokuqulunqa imithetho yokugunyazisa olu qoqosho lwentsangu, watsho esithi ingqungquthela yokuhlwayela ukuqala kweentshukumo zoshishino lwentsangu iza kubanjelwa kumhlaba wamaMpondo xa iphela eyeDwarha.