Ijikajikana neengcinga eziseleni inqununu

Isachitha imini nobusuku bayo eziseleni inqununu yaseBonxa High kuNtabankulu ejongene netyala lokudlwengula umfundi.

Le nqununu ivelile ekuqaleni kwale nyanga kwinkundla yamatyala kula mmandla nalapho liye lamiswa ityala, limiselwa inyanga yeNkanga.

Le nqununu yabanjwa kwinyanga yeSilimela kulo nyaka emva kokuba umfundi (21) wayo wathi wathetha ngokumane kusenzeka kuye kusenziwa yile nqununu.

Ingxelo ithi ibimana imenza la manyala kwiofisi yayo futhi imqhwabe kuba imgrogrisa ekubeni ingathethi.

Ixhoba zange likwazi ukugcina kulo okwenzekayo lathetha. Ukuthetha kwalo kwaphakamisa nabafundi besikolo bayokumangala.

Ingxelo ephuma emapoliseni ithi kwavela nabaninzi abebethule kukudala nabo benukunezwa yile nqununu.

Inqununu oko yabanjwa zange iphume kwaye yasikhaba ngokwayo nesicelo sebheyile.

Isengaphakathi eziseleni ilinde inyanga yeNkanga.

UMphathiswa wezeMfundo uFundile Gade uthe gqolo ukuzimasa eli tyala ngokunika inkxaso kubafundi.