Ikamva lesiXhosa liyaxhalabisa

Kule nyanga yokubhiyozelwa kwamafa namagugu ethu mzi kaNtu, ndivumeleni nam ndiphose kuvimba, ndihlahlele indlela ndibeke nants`injob`ebandla, ukuze umlisela nomthinjana wakowethu, uMbo nomXesibe wendlu kaMalangana, unambithe, ugobe urhabule kodwa ungafinci, koko ugqithisele nakwabanye.

Kweli nqaku ndihlomla ngomba otshisa ibunzi ngokungathethekiyo, umba woloyiko lwam ngokuphathelele kwikamva lolwimi lwethu, ulwimi lwesiXhosa.

Phambi kokuba ndivakalise isimbonono sesijwili sam ngale nkxalabo yokunga ulwimi lwethu lungabhanga lutshone kwantshabalala kuphele kuthi nya, ndivumeleni ndivakalise amazwi ayelumkisa kabawo uNgxekengxeke Mqhayi kulaa mnyaka ka1914, kwinyanga yoMsintsi.

Kanye ngale nyanga yoMsintsi yokubhiyozelwa kwamafa namagugu ethu, umbhali endicinga ukuba wayesele eprofetha, ubawo uMqhayi walumkisa wenjenje: “Iintlanga ezimhlophe zithe zakufika kweli lizwe zafumana ukuba abantu beli lizwe baphantse ukuba ziincutshe zomthetho bonke, namasiko abo asekwe phezu kwezibakala, baza ke bacuntsula nabo kanobomi kuloo masiko, nakuloo mithetho yesiXhosa. Ixhala lisekubeni intetho yesiXhosa iya itshona ngokutshona ngenxa yeLizwi nokhanyo olukhoyo oluze nezizwe zaseNtshonalanga.”

Mandiphinde ndikhumbuze ngelithi kanene kule nyanga sibhiyozela amafa namagugu esizwe sethu, kwaye sisenza oku nje, kwiintetho eziza kuphalazwa kwimisitho yale mibhiyozo, izithethi ziza kube zisebenzisa iilwimi zazo ekuvakaliseni udumo lwamagugu namafa ahlukeneyo ezizwe ngezizwe zoMzantsi Afrika.

Nangona ke ziza kubakho nezakwaXhosa izithethi, ikho into endixelelayo ukuba ezethu izithethi, ziza kuthi zakubona abantu basemzini kuloo misitho, zikhethe ukuthetha ngolwimi lwasemzini ngeenjongo zokucingela iindwendwe ezo. Le ke yeyona ngxaki yabonwa kwatanci ngubawo uMqhayi.

Kwesi sicatshulwa sentetho yakhe ayenze ngomnyaka ka1914, ndiveza ukuba eli qhawe lobhalo lwesiXhosa laqaphela ukuba ukufika kwezizwe zaseNtshonalanga, ukutsho oko izizwe zaseYurophu, zifika phofu ziphethe ezona zinto zaba namandla okuwurhiba nokuwudodobalisa umzi ontsundu, izinto ezifana neelwimi zabo, ibhotile yesiselo esinxilisayo kunye neLizwi, kwaba sisiqalo sokuzika nokutshona kobuntu bethu.

Akuthiwa mazingalandelwa okanye zisetyenziswe ezi zixhobo zaseNtshona, koko ukusetyenziswa kwazo nokungqiyama kwethu kuzo, makungabi nefuthe elibi kubuntu bethu nakumafa ethu.

Ubawo uMqhayi wakhanyiselwa ukuze abone kwakudaladala ukuba ulwimi lwethu, imikhwa yethu, ubuntu bethu, intlalo yethu kwanesiko lethu ngokubanzi, zonke ezi zinto ziza kuba sesichengeni sokubhanga ngenxa yokuthabatheka kwethu bubomi baseNtshona ngokubanzi, kuquka neelwimi zakhona.

Utata uMqhayi wayenyanisile kwaye akukho namnye umXhosa obonayo noqwalaselayo unokuyiphikisa loo nto. Ndikwafumanisa nokuba ukumka lula kwesizwe sethu namasiko nezithethe zaseNtshona, kwendele kakhulu apha kwaXhosa xa kuthelekiswa nezinye izizwe zaseAfrika ezilapha eMzantsi Afrika.

Nditsho kuba uninzi lwethu maXhosa aluzingci ngokupheleleyo ngesiXhosa namasiko ethu xa kuthelekiswa nezizwe ezifana namaZulu; abeSotho; abeTswana; amaSwati; amaNdebele nezinye eziliqela. Ezi zizwe ziyaqinisekisa ukuba umntwana esakhula, unikwa intsika yobomi bakhe, ulwimi lwakhe lwemveli nesiko lakowabo.

Kuhambo lwam nabafundi bam kwizikolo ezingama45 kwiphondo laseNtshona Kapa nezingama25 kwiphondo laseMpuma Kapa, ingakumbi kwizikolo zasemzini ezifunda nabantwana abangamaXhosa, isothuse kakhulu into esiyibone apho.

Siphawule usizi lokuba uninzi lwabantwana abangamaXhosa abakwazi kusithetha kwaphela isiXhosa, bambi kubo basithetha gwenxa nangokungachanekanga, ngeli xesha behlala kumakhaya asezilokishini antetho isisiXhosa. Kwelinye icala, abo bathetha iilwimi ezifana nesiNgesi; isiAfrikansi; isiZulu nesiSotho, iilwimi zabo bazithetha ngokusulungekileyo, baze bancediswe nangaba bangamaXhosa, ingakumbi kwisiNgesi nesiAfrikansi.

Le nto ke zidwesha zakowethu ithetha into enye jwi, ulwimi lwethu ngoku iligugu nelifa lethu, liyaphela, liyatshabalala, kwaye liza kubhanga kungekudala.

Yazini ngaphandle kwamathandabuzo ke bantwana bakaNkosiyamntu, luza kuthi lakutshabalala ulwimi lwenu isiXhosa, kubhange nesiko lenu, kugqibele ngokufa kobuntu benu.

Mna andiboni sizathu sakubhiyozela mafa xa elona lifa lethu lisesichengeni lokubhanga. Ngaphandle kolwimi lwethu, kuphelile ngathi yivani ndinixelela. Linye ke mawethu, vukani, vukani, vukani, ningekashiywa lixesha!

Yilwani kusiphuke izicithi nisungule amaphulo okuxatyiswa nokuvuselelwa kwesiXhosa ngabantwana bethu!