IKapa ingalithatha kwakhona ibhaso le-Idols kulo nyaka!

AKUBE ejike kwabayi31 kukhuphiswano lwenkqubo yomculo  iIdols SA kunyaka ophelileyo, uXola Toto wakwiiCape Flats eDelft, eNtshona Koloni, uphinde waphakama wazivuthulula kwakho.

UXola, 21, owaqala ukucula ecaweni eselula, uphinde wangenela isizini yeshumi elinesihlanu yeIdols SA neqhubayo kumabonakude sithetha nje.

Encokolela I’solezwe lesiXhosa, uXola uthi ukuwa kwakhe kunyaka ophelileyo akuthethi ukuba akanakuphakama, azivuthulule aphinde azame kwakhona.

 

“Emva kokungenela  kwafuneka ndiphume kukhuphiswano ndisekwiTop 31. Uxinizelelo endandikulo ngelo xesha lwaba negalelo lokuba ndiphume, zange ndigqithele kwezinye izigaba zokhuphiswano, noxa kunjalo oko zange kunditheze amandla,” utshilo uXola.

 

UXola uthi khange ibe mtyibilizi indlela ebuyela kolu khuphiswano nanjengoko ebenokungabaza.

 

“Bendingabaza kwaye ndinovalo ngokuphindela kodwa kwanyanzeleka ndijongene ngqo noloyiko lwam kwaye ndizixelele ukuba ndinako konke abakukhangelayo.”

 

Eli gqiyazana lithi umama walo ngunobangela wokuba libone izinto ngelinye iliso.

 

“Umama uhleli endomeleza kwaye endithandazisa. Uye wandikhuthaza ukuba ndingenele olu khuphiswano kwakhona `kulo nyaka, ebona ukuba ndiwuthanda kangakanani umculo,” kutsho uXola.

 

UXola uthi kulo nyaka uzilungiselele kangangoko anako kwaye uziva ekhulile kunakuqala.

 

“Ndikholelwa ukuba kulo nyaka ndikulungele ngokwasemoyeni, ngokwelizwi nakuzo zonke iinkalo.

 

Ukholelwa ukuba amava awafumene kolu khuphiswano kunyaka ophelileyo aza kumqhuba de kube sekugqibeleni.

 

“Enyanisweni, ndinomdla kolwalo nyaka ukhuphiswano, ngoncedo lukaThixo ndiza kusebenza nzima de ndifikelele kwiTop 16, ndiye kwiTop 2 mhlawumbi ibe ndim ophumelelayo,” kuncokola uXola.

 

“Ukuba andiphumeleli, nto endingakholelwayo ukuba iza kwenzeka, ndiza kuqinisekisa ukuba ndiyidlalile indima yam kwaye abantu baya kulikhumbula igama lam,” kutsho uXola uncumo lubhalwe ebusweni.

 

UXola ulandela ezinyaweni zamagqiyazana aphakamise iflegi yaseKapa ngokuphumelela kolu khuphiswano afana noPaxton Fielies noYanga Sobetwa – ophumelele kunyaka ophelileyo.

 

UXola ucula kumatheko ohlukeneyo kwingingqi yaseKapa, ngaxeshanye esenza nengoma yakhe asebenza kuyo noDJ Mailo owaphumelela kukhuphiswano lwe1’s and 2’s kwiSABC1 kwakunye nemvumi yegospile uChumani Ngojo.

 

Inkqubo yeSA Idols sele iqalile kwiMzansi Magic (channel 161), idlala rhoqo ngeCawe ngecala emva kwentsimbi yesihlanu malanga.

 

simphiwe.freddie@inl.co.za