Ikhadi likaSASSA lisasebenza

Kubekho amarhe amaninzi malunga namakhadi agolide akwaSASSA, athi la makhadi ayatshintshwa. Into engazange iwancede la mahemhem kukungasebenzi kakuhle kwethutyana kwinkqubo yeSASSA ekhokelele ekubeni abaxhamli bangafumani izibonelelo zabo zemali ngexesha. USASSA kwakhona, uwacimile amarhe okuba eli khadi liyaphelelwa kuTshazimpuzi.

Isithethi sakwaSASSA eMpumalanga, uSenzeni Ngubeni uthe “Abaxhamli mabangothuki okanye banikezele ukuqweqwediswa ngabakhohlisi besasaza iindaba zobuxoki zokuba ikhadi liza kuphelelwa kuTshazimpuzi ka2023.”

“I-SASSA idlulisa umyalezo ochanekileyo wokuba ikhadi eligolide lisasebenza kwaye linokusetyenziswa nokuba kusePosini, kwiiATM kunye nasezivenkileni. Abaxhamli bayakhuthazwa ukuba base ii-akhawunti zabo zebhanki kwaSASSA njengenye indlela yokuhlawula ngokulula nangokukhuselekileyo,” utshilo uNgubeni.

I-SASSA ibonelela ngezibonelelo zemali ezahlukeneyo kubantu abangaphezu kwezigidi ezilishumi elinesithandathu (16) eMzantsi Afrika. I-SASSA isebenze ukususela ngo2006 ngenjongo yokubonelela ngoncedo lwemali kubemi abafumana ifuthe elibi lentlupheko nentswelangqesho.

U-SASSA uthe ekuhambeni kwexesha baza kubonisana ngotshintsho ukuba lukhona. Abarhwaphilizi abazenza amagosa akwaSASSA nabajolise kubantu abadala kunye nabantu abakhubazekileyo kufuneka baxelwe ngoko nangoko kumapolisa asekuhlaleni.