Ikhalimela ukutshiswa kwezikolo iANC

Idangatye lomlilo kwisikolo iSandi Senior Secondary School Umfanekiso: Uthunyelwe

Ikhamilela ukutshiswa
kwezikolo ngabafundi eMpuma Koloni iANC kweliphondo. Zithathu izikolo
ezitshiswe ngabafundi, eNgqeleni naseLibode kule veki, ngezizathu eziquka
itheko labafundi bebanga leshumi lokuvala unyaka, ukusetyenziswa koswazi
kubafundi, kwanokunqongophala kootitshala. 

Elinyathelo liphazamisene neemviwo
zokuzilolongela iimviwo zokuphela konyaka kwezi zikolo. Isithethi seANC eMpuma
Koloni uMlibo Qoboshiyane uthe, ukutshiswa kwezi zikolo sisenzo esibi kakhulu
sobukrelemnqa nesilisikizi. Uthe, “Siyasikhalimela esi senzo sokutshatyalaliswa
kwezi zikolo, nezakhiwo zoluntu.” 

Ubongoze uluntu lwezindawo ukuba lubikele amapolisa
ngabenzi bobubi. “Kwezi lali bakhona abantu abanolwazi lokuba ngubani otshise
umcinga, sithi kubo mababikele amapolisa ukuze abenzi bobubi bajongane nengalo
yomthetho,” utsho uQoboshiyane. Ukwathe iMpuma Koloni, nesesemva kulwakhiwo
lwezikolo ayikwazi ukuvumela ukutshatyalaliswa kwamaziko emfundo, kwaye singekho
nesizathu sokwenza oko. 

UQoboshiyane uthe, “Sihlutshwa nakukuva ukuba lomkhuba
udityaniswa nabantwana abafunda ipati yebanga leshumi yokuvala unyaka, sithi
ukuba oko kuyinyani, sisengxakini enkulu.” Ukwathe uluntu, abazali nabanye
abafundi banoxanduva lokubafundisa abantwana ixabiso lemfundo eluntwini,
kwanokubaluleka kwezikolo.