IKhayelitsha iphala phambili kwintengiso yotywala!

ULuvuyo Jongile notywala bakhe Umfanekiso: Phinda Kula

Kapa: Lunwenwela nakwamanye amazwe uhlobo lokuqala lotywala obuveliswe ngumntu ontsundu kwihlabathi jikelele eNtshona Koloni. Igama lobu butywala bubizwa ukuba yiMayine Gin.

Olu hlobo lotywala basekwa ngokusesikweni kweyeNkanga ngonyaka ka2016. “Into eyakhuthaza ukuba ndivelise olu hlobo lotywala kusemva kokuba ndakhuthazwa zizifundo zophando malunga notywala ezaziqhutywa yiYunivesithi yaseStellenbosch, nalapho kwabonakala ukuba ingingqi yaseKhayelitsha iphala phambili kwintengo yotywala,” utshilo uLuvuyo Jongile ongumsunguli weMayine Gin, nonamashumi amathathu anesithathu eminyaka ubudala.

Uthi wabona ithuba lokuba enze imveliso yotywala eza kuthintela ukuba imali ephuma eKhayelitsha ingayi kumazwe angaphandle, koko izame ukuphucula iimeko eziliqela eziquka ezoqoqosho, ukuvula amathuba engqesho kwanokuxhobisa ulutsha ngezakhono.

OkaJongile uthi uxelengela inyama njengomanejala kwezentengiso, esitsho kananjalo ukuba useza kuqhubeka esebenza de alibone likhulile ishishini lakhe, esithi akukho lula ukuqala ishishini kufuneka ulithathe njengomntwana osakhulayo.

Ukudidiyelwa kweMayine Gin kuthathe isithuba esingaphaya konyaka.

UJongile uthi ukuvelisa olu hlobo lotywala kuthatha iiyure ezingamashumi amabini anesine. Uthi ngeveki nganye bavelisa amakhulu amabini eebhotile zotywala. Kungokunje iMayine Gin sele ingenile kwiivenkile ezinkulu ezithile kweli ezishishina ngotywala.

Uthi uchulumancile ngokuqala eli shishini lotywala kuba uza kubanegalelo kwezoqoqosho, esithi kweli candelo ufuna ukudlala indima enkulu ukumilisela izakhono kumlisela nomthinjana.

Obu tywala buthiywe ngegama likaMayine ongunyana kaJongile. UJongile kolu shishino lotywala usebenzisana nenkosikazi yakhe uNodumo, onamashumi amabini anesithoba eminyaka ubudala.