IKholeji ithengisa iimviwo ngeR7 000

ABAFUNDI beKholeji yabongikazi iLilitha Nursing College bathi baxhalabile ngomgangatho weziphumo zeemviwo zabo, kwanoweKholeji buqu, emva kokuthubeleza komyalezo wefowuni ofuna abafundi ukuba bakhuphe amawaka asixhenxe eerandi ukuba bafuna ukuphumelela iimviwo.

Umfundi wale Kholeji oncokolele I’solezwe lesiXhosa uthi ufumene umyalezo wefowuni osuka kumntu angamaziyo.

“Lo myalezo uthi andiphumelelanga kumaphepha amabini, ngoko ke mandikhuphe iR1 400 ukuba ndifuna ukuphumelela. Ndiye ndothuka kakhulu, kodwa ndaphinda ndaqaphela ukuba lo mntu ngumntu ondaziyo noxa nje engafuni ukuzichaza,” utsho lo mfundi.

Umyalezo obonwe liphephandaba I’solezwe ufundeka ngolu hlobo: “Molo ngale njikalanga. Eli lihlebo phakathi kwam nawe. Ndingazilungisa iziphumo zakho ngeR7 000 (iphepha ngalinye). Wena awuphumelelanga amaphepha amabini, ngoko ke ukuba unomdla kuza kufuneka undihlawule iR1 400.”

Emva kokuba efumene lo myalezo, lo mfundi uphendule ngelithi: “Yhoo ngawaphi la maphepha ndiwatshonileyo?”

Ayikho impendulo exela ukuba ngawaphi la maphepha, okulandelayo kukucela kwalo mfundi ukuba ahlawule le mali kwaPep okanye ayihlawule ngo-eWallet.

“Ndingakwazi ukuhlawula isiqingatha kuba andikwazi kuyifumana yonke,” kubuza lo mfundi.

Impendulo ibuye isithi eli gumgedle balenza bebabini, ngoko ke kufuneka eyihlawule yonke imali.

Lo mfundi uthi bakubikile oku kwiziphathimandla zeKholeji. “Inqununu yeKholeji siyixelele futhi iyayazi ukuba siyile koonondaba. Ibisithumelele umyalezo isigrogrisa ngokuba iyayazi ukuba le nto siyisa emaphepheni,” utsho lo mfundi, esithi inqununu ibaxelele ukuba isaphanda.

Abafundi bale Kholeji balindele iziphumo zeemviwo kwiveki yokuqala yenyanga ezayo.

Inqununu yaseLilitha, uNomvuyiseko Links, uthi unalo ulwazi ngezi “zityholo” kwaye baseke iqela lophando ukuba liziqwalasele. “Ezi zizityholo nje okwangoku, ngoko ke umsebenzi wokuziphanda usaqhuba,” utshilo uLinks.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za