IKholeji yentsangu emaMpondweni

Intsimi yentsangu. UMFANEKISO: Nastasic

Ukuvulwa kweKholeji yezolimo ezakuba ifundisa izifundo eziquka izifundo ngomya nentsangu kungenza umahluko kwingingqi yaseNtabankulu.

Oku kulandela isithembiso esasenziwa nguMphathiswa uNomakhosazana Methe ngethuba ebekhokele ezolimo ethembisa ukuba kuzakuvulwa iziko lezolimo eMaMpondweni.

Esi siqinisekiso senziwe nguSodolophu woMasipala waseNtabankulu uTsileng Sobuthongo ngethuba iNkulumbuso yeliphondo uOscar Mabuyane ityelele eNtabankulu.

Ingingqi yasemaMpondweni yenziwa ziidolophu eziquka iNtabankulu, Libode, Lusikisiki, Port St Johns, Ngqeleni, Flaggstaff neMbizana.

Zonke ezidolophu zihleli kumhlaba omhle otyebileyo onokulinywa uvelise ukutya okusemgangathweni ngaphandle kwamathandabuzo.

Imbali ithi isizwe samaMpondo sehlutha lomhlaba utyebe kangaka kwisizwe sabaThwa ababephila ngentsangu nezinye izinto zendalo.

“Yimali engaphezu kwamakhulu amabini ezigidi zeerandi ezakusetyenziswa ukwakha eliziko lezolimo, elizakuba linecandelo lokufundisa ngezifundo ezizakugxilwa ngoku kodwa kwintsangu,” kutsho uSobuthongo.

Intsimi yentsangu.

Izizukulwa ezininzi emaMpondweni zikhuliswe ngokuthengiswa kwentsangu kusondliwa iintsapho, kufundiswa abantwana kusakhiwa nemizi.

Ukukhululwa kwentsangu ukuba isetyenziswe ngokusemthethweni nje ngechiza lokunyanga kuzakwenza umahluko. Ngenxa yokuba iveliswa kwisithili sasemaMpondweni intsangu uninzi luyibiza ngokuba liMpondo.

Uninzi lweedolophu zasemaMpondweni zambethwe ziingxaki zentswela ngqesho ebangela ukunyuka kwezinga lolwaphulo mthetho. Ukudlwengulwa kwabantwana namakhosikazi yenye yeengxaki eziphambili emaMpondweni.

Ukunqaba kwamathuba emaMpondweni kubangela ukuba oonyana neentombi zesasizwe bashiye amakhaya besiya kukhangela amaRhiwu aluhlaza. Iziko lezolimo iMagwa lelinye lamaziko aphambili wezolimo kula ngingqi esaziqhayisa ngokuvelisa iti.

Ukanti umrhubhe womntyangampo wolwandle eSajonisi naseMbizana zezinye zeendawo elidlisela ngazo elaMaphondo. Zimbi kwiintsapho zasemaMpondweni ziphila ngokuloba iintlazi kumanxweme akufutshane.

Ukuvulwa kweliziko kuzakuhlupheza abantwana besizwe samaMpondo ukuba bafunde banzi ngecuba lentsangu. “Uninzi labantu bethu apha baxhomekeke kwizibonelelo zikaRhulumente, sizama ukuguqula lomeko ngokufaka olutyalo mali eNtabankulu,” kutsho uSobuthongo.

Idolophu yaseNtabankulu yeyokugqibela kweli leMpuma Koloni phambi kokuba ungene kwiphondo laseKZN. Ikufutshane nohola wendlela uN2 osingise kanye kwiphondo laseKZN.

Ikomkhulu lamaMpondo laseLwandlelubomvu phantsi kukaNkosi Nzululwazi Sigcau lisokolo likhokela ngokukhuthaza iinkqubo zophuhliso loluntu eNtabankulu.

Kulindeleke ukuba eli ziko lisebenzisane banzi namaziko kaRhulumente aquka izibhedlele namaziko emfundo ephakamileyo.