Ikhubazekile intlalo yesikolo sabakhubazekileyo

Sele kuzinyanga ezintathu abafundi besikolo sabafundi abakhubazekileyo Ikhwezi Lokusa eMthatha, behlamba ngamanzi abandayo ngenxa yokuguga kwesakhiwo.

Ingxelo yenqununu uMzontsundu Gulwa, ithi esi sakhiwo sidala, nto leyo kubangela ukuphazamiseka kwenkqubo yokuveliswa kwamanzi ashushu.

“Isakhiwo esi sesikolo siphantsi kwabanikazi babucala, lo nto yenza ukuba kungabi lula kurhulumente ukulungisa indawo engeyiyo ekarhulumente, le ndawo yakhiwa ngonyaka ka1964, ngoko yonke into indala kwesi sakhiwo,” ucacise watsho uGulwa.

Ingxelo ithi aba bafundi bakhe bahlala iiveki ezintathu benxiba impahla ezimdaka ngenxa yokugqabhuka kwale mibhobho nokonakala komatshini ohlamba impahla esikolweni sabo.

Ngenxa yokuthengiswa kokutya kwaba bafundi, abafundi batya ukutya okungayi gazini.

“Ndifike apha kungekho gadi yokuvelisa ukutya ngo2013, ngoku kukho itishala ejongene negadi yesikolo, imifuno eveliswa apha incedisa ukondla abantwana, okushiyekayo ke kuyathengiswa,” uthethe watsho uGulwa.

Ngonyaka ka2014, abafundi baseKhwezi Lokusa eMthatha baqhuba uqhankqalazo – beqhankqalazela ukungabikho kwamanzi ashushu nezinye iingxaki ezenza nzima ukufunda kwabo.

Kukho izityholo zokuba izitulo zokuhamba ezazisuka kuJuluis Malema ngonyaka ka2010 zaduka kwesi sikolo, logama abafundi bedinga uncedo lwezi zitulo.

Kukwakho izityholo zokuba kukho ititshala enqunyanyisiweyo ngenxa yokuba yathatha imifanekiso yabantwana benqununu bethutha ukutya.

“Lo mntu nithetha ngaye unqunyanyiswe ngenxa yezityholo eziceketheke kakhulu, kukho uphando olusemthethweni oluqhubekayo, ngoko ke andinakuthetha ngayo le nto,” utshilo uGulwa.

Ukanti igosa lonxibelelwano kwisebe lemfundo eMpuma Koloni, uMalibongwe Mtima, uthi bayazana nengxaki yaseKhwezi Lokusa eMthatha.”

Asikwazi kuthetha ngomcimbi wezityholo zotitshala onqunyanyisiweyo, ikhona imali ebekelwe bucala ukuba ijongane nokufakwa kweegiza ezintsha phaya kwesa sikolo ukuze abuye amanzi ashushu,” uthethe watsho uMtima.

Lo kaMtima uthi bamisela igqiza elilodwa ngeenjongo zokuba liphande, lithathe amanyathelo kwingxaki yaseKhwezi Lokusa.

“Inqununu inelungelo lokuthengisa izinto eziveliswa sisikolo ukuze yenze imali yokusombulula ezinye iingxaki zesikolo sayo, akukho nto igwenxa xa ethengisa imifuno, xa sele iqinisekile ukuba abantwana banokutya okwaneleyo,” utsho uMtima.

Isebe lemfundo lithi kusemthethweni ukuthengiswa kwemifuno eveliswa zizikolo ukuze incedise ingeniso yesikolo.

“Baza kuyifumana phi ootishala imali yokwenza izinto ezithile xa zingena kuthengiswa ezinye izinto abazivelisileyo,” utsho uMtima.

siyabulela.mqikela@inl.co.za