Ikhulisa inkxaso kummandla owawusakuba yiTranskei iECDC

Iqumrhu lezophuhliso eMpuma
Koloni (ECDC) lithi lenze igalelo lemali mboleko ekwi-92,3 yezigidi, (R92,3
Million) kumashishini asakhasayo angamakhulu amabini anamashumi amathandathu (260). 

Eli qumrhu lithi, isininzi kule mali ityalwe kumashishini akummandla
owawufudula uyiTranskei kweli leMpuma Koloni. 
Yi 1 875 yemisebenzi
eveliswe ngala mashishi asakhulayo. 

Iqhumrhu iECDC ikudize oku kwingxelo yonyaka-mali
ka2015/16 eyikhuphe kwinkomfa noonondaba kwisakhiwa sendawo ekudlalwa kuyo
iGalufa, (East London Golf Course).

INgqonyela yeECDC
uNdzondelelo Dlulane uthi amashishini axhamle kule nkxaso akwiidolophu ezifana neGcuwa,
uMthatha, nakoomasipala iJoe Gqabi, iAlfred Nzo, neChris Hani.

“Amashumi asixhenxe
anesixhenxe eepesente, (77%) wale mali ifunyenwe ngoosomashishini
abasakhasayo beendawo ezifana neJoe Gqabi, iAlfred Nzo, iChris Hani kwakunye
neBuffalo City Metro,” utshilo uDlulane.

Ukwathe, ezona njongo
zokuxhasa amashishini akulommandla zinzame zokuphuhlisa uqoqosho lwazo. 
Uninzi lwale mali mboleko ichazwe njengesebenza kwicala lokuphuhliswa kolwakhiwo leziseko njengoko lo mmandla usilela kuzo.

UDlulane uthe uzothulela umnqwazi iiprojekthi ezifana, noFez Building Construction, iMC JV TP Construction, neZingwazi Contructors Built, encoma intsebenziswano nazo kwintlawulo yemali mboleko kweli qumrhu.

IFez Building Construction yakhe izikolo eGcuwa, eDutywa naseNgcobo, yavelisa i-141 yamathuba emisebenzi. 

Ukanti iMC JV PT Construction yakhe iMaxhwele Kliniki eMthatha, yahlaziya nenkundla yamatyala kwaBhaca, logama iZingwazi Contractors yakhe iholo  iMulti-purpose Community Hall eMbizana.   

“Thina asikwazi
ukuvelisa imisebenzi kodwa siyakwazi ukuxhasa amashishini asakhulayo ngokuthi
siwaboleke imali ukuze avelise amathuba emisebenzi, kwaye akhulise noqoqosho,”
utshilo uDlulane.

Ukwancome ukukhula
kwenkxaso kumashishini wolutsha kwakunye namanina. Uthe, “Inkxaso yethu
kumashishini wolutsha ikhule ngo-119 weepesente logama kwawabasetyhini ikhule
ngo-59 wepesenti,” utshilo uDlulane.