Ikhwelo lokupheliswa kwezinja eziyingozi

Uxwebhu lwezikhalazo lufumana inkxaso ngokukhawuleza luhlaba ikhwelo lokuba kupheliswe iipit bull njengezilwanyana zasekhaya eMzantsi Afrika.

IZINJA ziyaziwa ngokubangumhlobo osenyongweni womntu, nangona kunjalo, kukho ukwanda kokuhlaselwa kwabantu zizinja, ngokukodwa uhlobo lwenja eyaziwa ngokuba yipitbull. Olu hlobo lwaziwa njengeyona nja inobundlongondlongo, kungoko iSizwe Kupelo Foundation iqale uxwebhu lwezikhalazo zokwalela le nja njengesilwanyana sasekhaya eMzantsi Afrika.

Uxwebhu lwezikhalazo olunesihloko esithi, “Ban pitbulls as domestic pets in SA” lufumene abantu abasayiniweyo abangaphezu kwama30 000 ukuxhasa eli phulo.

Olu xwebhu lwezikhalazo lujoliswe kuMphathiswa wezoLimo, uThoko Didiza, umphathiswa kwiofisi kaMongameli uMondli Gungubele, umphathiswa wamaPolisa uBheki Cele kunye noMphathiswa wezeMpilo uGqirha Joe Phaahla.

USizwe Kupelo uthethe ngokuphembelela iphulo labo. “Singumbutho ojongene neemfuno zabantwana abasemngciphekweni, ngoko ke into ebangele ukuba singene kweli khwelo sisiganeko sakutshanje somntwana oneminyaka elishumi obhubhele eGqeberha. Sivile ukuba kwanele, lixesha lokuba sizibandakanye kwaye sifuna ukuba urhulumente abeke isithintelo kolu hlobo lwenja,” utshilo.

UKupelo uthi le nja bayijonga njengeyingozi kakhulu, kwaye isisilwanyana esibulalayo ekungafanelanga ukuba sigcinwe njengesilwanyana sasekhaya. “Yiyo loo nto sifuna urhulumente ayenze ibe phantsi koluhlu lwezilwanyana zasendle ngenxa yenani lamatyala malunga nale nja aye axelwa kweli lizwe nakwezinye iindawo ehlabathini,” utshilo uKupelo.

Uqhube wathi “UMzantsi Afrika awuzukuba lilizwe lokuqala ukumisela isithintelo esinje, iRussia, iUnited Kingdom, iindawo ezithile zaseChina nasePortugal ziyenzile. Kutheni uMzantsi Afrika ungenakwenza okufanayo? Sinomgaqosiseko osiqinisekisayo ngelungelo lobomi.”

Kukho iintlobo ezahlukeneyo zezithintelo kwihlabathi jikelele, ezinye izithintelo zivumela ubunini beepitbull kodwa zivalela ezi zinja ukuba zingangeni elizweni. Amanye amazwe anemithetho malunga nokubiyelwa kunye neziqinisekiso kubanini beepitbull.

Ezinye izithintelo ziquka, ukuyekisa le nja njengesilwanyana sasekhaya kunye nokuvalwa kwenzala. Kukho amazwe ayekise ngokupheleleyo iipitbull apho ubunini bale nja bungavumelekanga. Amazwe aquka iNetherlands, iJamani, iPuerto Rico, i-Itali, iDenmark neVenezuela.

“Sithi qala ngokuthena zonke iinkunzi zepitbull kwaye uvale inzala kwiinkunzi yeepitbull ukuze kuthintelwe ukuzala okuqhubekayo,” uvale ngalo mazwi uKupelo.

IBhunga leSizwe leMibutho yoThintelo lweNkohlakalo kwiZilwanyana (NSPCA) libhengeze intsebenziswano yabo nephulo leSizwe Kupelo Foundation.

“I-NSPCA ikumanyano neSizwe Kupelo Foundation ekukhuseleni abantu bethu ingakumbi abo basesichengeni abangamaxhoba okuhlaselwa zizinja. Nangona siligunya leNSPCA kuthintelo lwenkohlakalo kwizilwanyana nokukhuthaza ukhathalelo olululo lwezilwanyana, iNSPCA ikwabuxabisile ubomi babantu,” yatsho iNSPCA kwingxelo.

“Ngokwecandelo leshumi lomthetho wokhuseleko lwezilwanyana ongunombolo 71 ka1962, uMphathiswa uThokozile Didiza unegunya lokubhengeza imigaqo emitsha ngokwesikhalazo esifakwe yiSizwe Kupelo Foundation,” itshilo iNSPCA.

I-NSPCA ithi uxwebhu lwezikhalazo akufunekanga lubangele ukuba kuhlaselwe iipitbull, koko kufuneka kukhangelwe indlela enobubele nebumbeneyo eya phambili ukukhusela amaxhoba oluntu nezilwanyana kulo mba.

Ngoku onke amehlo athe ntsho kurhulumente ngenkxaso efunyanwa leli phulo, abantu balindele ukubona ukuba urhulumente uza kusabela njani kwesi sithintelo.