Ikomishoni yokubanjwa ngobhongwana kombuso

Ukuba uyaqaphela asifane sibhale ngale komishoni yokubanjwa ngobhongwana kombuso (state capture) iqhutywa pha eParktown nguJaji Zondo.

Isizathu silula kwaye sinye, kungenxa yokuba iingxelo ngayo zifumaneka yonke imihla kwiindaba zikanomathotholo nomabonakude, ngoko ke njengephepha eliphuma emva kweveki, akukho nto intsha ingako unokuyifumana ngayo kuthi, kodwa ke sakumane sihlomla ngayo ngezimvo.

Oko yathi yaqala le komishoni kaZondo sekucace gca ukuba inene umbuso ububanjwe ngobhongwana ngoosomashishini abathile.

Umbuzo oye ulandele ke osuka kwizifundiswa ngowokuba, ingaba ukhona na urhulumente ongabanjwanga ngobhongwana naphi na kweli lizwe?

Oosomashishini bakusoloko bekhona kwaye nabo bayafuna ukuba nefuthe kurhulumento lwalo ndawo bakuyo. Yintoni ke ebangela ukuba kube lula kangaka ukusondeza oosopolitiki xa unemali? Ingaba kukunyoluka kubo? Yindlala? Zange bazabalazele ukuba ngamahlwempu?

Umntu ohlala pha eIndia okanye eChina kutheni aza kusuka acinge ukuya eMzantsi Afrika, anyobe oosopolitiki bakhona? Uve ntoni ngabo? Nantso imibuzo ebekumele sizibuza yona.

Ewe, sona isisila senkukhu sesivelile, kule veki sibone uGwede Mantashe esithi izinto zonakala emva kweminyaka emihlanu yorhulumento lukamongameli Zuma. Khange angene nzulu ukuba ngubani kanye kanye owangenelelayo, wamosha.

NoPravin Gordhan bebekhe baseqongeni. NooMzwanele Manyi, abakhe basebenzisana kakhulu nosapho lakwaGupta, bakhe bakhwela eqongeni baphalaza eyabo imbilini.

Ingathi lo wakwaManyi akayiboni njengokubanjwa ngobhongwana yonke le yayisenzeka kule minyaka yokugqibela kaZuma. Okanye uyazenzisa.

Le komishoni iza kuveza izinto ezininzi, baninzi nabanye abaza kuphakama bathi bafuna ukuzithethelela, njalo njalo.

Kodwa thina siyazibuza ukuba iza kuphelela phi yonke lo nto? Ngomnye nje uphela-sonwabe wento eza kugqitha kungabanjwanga mntu?