IKrismesi kubantwana baseTsholomnqa

ISizwe Kupelo Foundation (SKF), nengumbutho ongenanto yakwenza norhulumente uzakube usonwabisa oonomngqushwana abangaphaya kwewaka belali yaseTsholomnqa ngaseMonti ngomso.

Aba nomngqushwana bazakube behlanjwa ngezipho zeKrismesi ezifana nezinto zokudlala zabantwana, bekwatya nezibiliboco. Konke oku kwenziwa ngumsunguli we-SKF uSizwe Kupelo, osebenza njengesithethi sikarhulumente wephondo.

I-SKF yaqala ngonyaka ka2008. Iinjongo zayo kukunceda abantwana abangathathi-ntweni khon’ ukuze nabo bazive befana nabanye abantwana. Ukusukela ukusekwa kwawo, sele uncede abantwana abaninzi ngezipho ezahlukeneyo.

NgoJanyuwari ka2016, i-SKF izakube inikeza ngomakufanwe (uniform) neemfonomfono zohlobo lwe-tablet kwizikolo ezahlukeneyo kummandla waseLusikisiki, eNgcobo naseNgqeleni.

Oku kwenziwa ngokubambisene neKhwalo Business Accountants, uShell , kwakunye no-Old Mutual kuquka namashishini amancinane.