Ilele imibutho ephikisayo eKomani

Ilele imibutho ephikisayo eKomani.

Ingxolo eyenziwa yimibutho ephikisayo xa kulungiselelwa ulonyulo ayihambelani neenzame zabo zokubeka iliso lokhozi xa kuqaliswa ulonyulo.

Umhla wamashumi amabini anesixhenxe ngumhla wokuqala ukuvota kwabo bebefake izicelo ezikhethekileyo. I’solezwe lesiXhosa lijikeleze kwangentseni kwizikhululo zovota ezingaphezu kweshumi kuMasipala waseMalahleni nase-Enoch Mgijima.

Kuyothusa ngamandla ukufumanisa ukuba amagosa ahambela abantu ezindlini ngabantu bombutho omnye kuphela, logama umthetho usithi kumele ukuba yonke imibutho ithumela amalungu ayo.

Oku kwenza ukuba yonke inkqubo yokuvota ithembeke ngokwenene, yamkele njengenyulu yonke inkqubo yokuvota ukuze iziphumo zamkelwe ngumntu wonke. Kuninzi lezikhululo zovota elihambele kuzo I’solezwe, ngumbutho weANC kuphela onegosa elimele umbutho, okanye amagosa weIEC ahamba namalungu weANC kuphela ukuya kuvotisa abo bavotela emakhaya.

Akho kwizikhululo ezimbalwa amalungu emibutho ephikisayo, kodwa ulwazi lawo luncinci ngomsebenzi abamele ukuwenza. Kumarhe aqhelekileyo okuba umbutho olawulayo wenza ubuqhophololo, awanakuba nabungqina amaqela aphikisayo kuba awakho okanye athumele abantu abangaqeqeshwanga.

UZandile Mfecane uthunywe ngumbutho weDA kwisikhululo sovota esikwilokishi yaseZibeleni. “Asihambanga ukuya kumakhaya okuvotisa kuba kuthwe imoto ekhoyo yokuhamba igcwele, kuyo kukhwele amalungu weANC kuphela,” kutsho uMfecane.

Ukuze luqinisekiswe ulonyulo ukuba lunyanisekile, lukhululekile kumele ukuba amagosa weIEC ahamba nemibutho yonke ekhoyo kwisikhululo sovoto xa kusiyiwa kuvotiswa abo basemakhayeni abo.

Kwilokishi yaseLinge I’solezwe lifike kwizikhululo ezithathu ingamalungu weANC namagosa weIEC kuphela enza yonke into ngaphandle kweliso lemibutho ephikisayo.

Kulonyulo lonyaka ka2019 kwidolophu yaseKomani, kwafunyanwa imfidi yamaphepha okuvota ilahliwe kuyo kuvotelwe imibutho ephikisayo. Idolophu yaseKomani ibesezindabeni ngenxa yoqhankqalazo labahlali belokishi yaseMlungisi abebekhalazela iinkonzo kunyaka ophelileyo.

Iyantlukwano zombutho olawulayo kuMasipala wase-Enoch Mgijima zabangela ukutshiswa kweholo yedolophu kutshatyalaliswa imbali endala.

Imibutho ephikisayo isilele ukufundisa amalungu ayo ngokubaluleka kolonyulo oluqhubeke ukusukela namhlanje. Kwisikhululo esikwiholo yoluntu iTobi Kula, amalungu ombutho ophikisayo iAction SA ahleli phandle egcakamele ilanga logama kuqhutywa novota ngaphakathi kukwatyelelwa amakhaya.

“Asinalwazi lokuba kumele ukuba sihambe nathi, bahambile abantu beANC ukuya kuvotisa emakhayeni,” litshilo ilungu leAction SA.

Osisithethi kuMasipala wesithili saseChris Hani, uThobeka Mqamelo, uthi bakulungele ukudlala indima yabo kolu lonyulo.

“Kumiselwe iziko elizakuncedisa ngazo zonke iindlela ezidingekayo kwiiofisi zethu ezikwisitalato iTylden, sijonge ukuxhasa i-IEC ngazo zonke iindlela,” ucacisa watsho uMqamelo.