Ileta eya kunyana wam, uKhudi

Amadoda kufuneka abe ngumzekelo wotshintsho esilufunayo ekuhlaleni.

Nyana wam, namhlanje ukhule walityendyana lenzwana yomfana. Njengetyendyana lomfana kweli lizwe lethu kukho enye into ebalulekileyo endifuna ukuyibethelela kuwe.

Yinto endifuna uhlale uncokola ngayo rhoqo nabantu, nabahlobo bakho kunye nabantu balapha ekhaya abasezilalini kunye nabo basezidolophini.

Ndifuna ukuba ndikuve ukhalimela, ngezenzo nangomlomo, naye nabani na owenza imikhuba yobundlobongela ejoliswe kwabasetyhini kunye nabantwana. Kufuneka uzichase zonke izenzo zoxhatshazo ngokomzimba, ngokwengqondo nangokomphefumlo, njengoko oku kubalulekile kuthi njengesizwe.

Ndifuna wazi ukuba unakho ukuphelisa uxhatshazo, ukubethwa, ukudlwengula nobundlobongela emakhaya obenziwa kwabasetyhini nabantwana, izinto ezo zenzeka kuba abantu becinga ukuba amadoda anamagunya okuzenzela unothanda ebafazini.

Ukhuliswe kwikhaya elinemithetho esekelwe kwinkcubeko yethu nomgaqo-siseko weli, imithetho egxininisa nexabise isidima somntu nobuntu, ulingwano nokuhlonipha abanye.

Njengoko usazi ukuba ndisoloko ndingekho ekhaya ngenxa yomsebenzi wam, nokufundisa uluntu ngale ntlungu yokungcungcuthekiswa kwabantu basetyhini nabantwana imihla nezolo kweli lizwe lethu.

Kwezi ntsuku zili-16 zizayo mna namahlakani am siza kuququzelela iindibano zokufakana imilomo kubo bonke oomasipala bezithili ukuze siqinisekise ukuba intlungu yokuxhatshazwa kwabantu basetyhini ingumba osematheni.

Urhulumente wethu uhleli nje uzama ukuphucula indlela asabela ngayo kulo mngeni, akhuthaze abantu ukuba bazixele emapoliseni izenzo zokudlwengulwa, ukuxhatshazwa ngokwesondo okanye naluphi na uhlobo lobundlobongela. Ndiyazi ukuba ngenye imini, uza kudibana negqiyazana le ntombazana oza kufuna ukuzibophelela ngeqhina lomtshato nalo. Indlela oza kumphatha ngayo nawe oza kuziphatha ngayo iza kubonisa uhlobo lwendoda oza kuba yiyo.

Ukuba ukhe weva intlungu, waxhatshazwa okanye wangcungcuthekiswa, ndifuna ukuxelela ukuba intlungu yakhe ayibobomi okanye intlalo ekufuneka niyiphile nobabini. Ungothuki, kufuneka wena wazi nje ukuba wena ungumntu amthembileyo ukuba azandlale kuwe zonke iintlungu zakhe.

Ungamgoca-goci umcikide ngemibuzo. Uyayazi ukuba uyamthanda kwaye umxabise ngaphezu kwento yonke, yiba ligxalaba lakhe lokulilela kodwa noko kunjalo kufuneka wazi ukuba awunakukwazi ukuzithathela kuwe iintlungu zakhe. Ngemvume yakhe mkhaphe aye eThuthuzela Centre, iziko anokufumana kulo uncedo lweengcali.

Uza kumana udibana nabanye abafundi apho eyunivesithi, abangazikuvumelana nawe ngale migaqo nemithetho yokuphatha abantu basetyhini thina siyihloniphileyo kweli khaya.

Abanye babo baza kucinga ukuba ukuthetha izinto ezibathoba isidima abantu basetyhini kuyinto ebhadlileyo, bangawahloniphi amalungelo abo okanye bade babakhubekise abo bazizinqanda-mathe zabo. Ndifuna undithembise ukuba uza kuyimela inyaniso nobulungisa nokuba na loo nto iza kuthetha ukuba uza kuhlekwa ngoontangandini.

Ndiyazi ukuba ungowokuqala ukuphakamisa isandla uthi nam ndibale Mama. Ndibale nam kwabo bazo kuchasa izenzo eziza konzakalisa ziphinde zikhubekise umphefumlo wabantu basetyhini. Nam ndibale kwabo baza kuchasa abantu abacinga ukuba ukuba yindoda kuthetha ukuba ubani angenza nantoni na ayithandayo kubantu basetyhini.

Nam ndibale kwabo bachasene nomkhuba wokudlwengula. Nam ndibale kwabo baza kuzibandanya kwiphulo lokufundisa ngeziphumo ezikrakra zobundlobongela noxhatshazo.

Uyabona Khudi, andikholelwa futhi ndingavumelani noluvo oluthi ‘Amajita ayawuhlala engamajita’ kuba kukho imithetho nemigaqo yokuziphatha efanelekileyo ekufuneka indoda iyifunde. Ndiqinisekile ukuba wena awunakwenza nto inxamnye nale mithetho.

Le leta ayithethi ukuba ndicinga ukuba uza kuba yindoda ekhwaza ngamakhwelo amantombazana esitratweni okanye ngokufundisa abahlobo bakho loo nto ithetha ukuba ubabona ‘njengezikhotsholo zomncwaso’, oko kukuthi, abantu abaneenjongo zokuxhaphaza amabhinqa ngokwesondo.

Iinjongo yezi ndibano zokubonisana kukwenza amakhaya ethu, iindawo esihlala nesiphila kuzo zikhuseleke. Ngaphezu kwako konke oku kumalunga nokwakha isizwe esingenabundlobongela thina sonke esinokuzingca ngaso njengoko nam ndizingca ngawe.

Wena ungunyana wam oyintanda.

– UFaith Muthambi ngumphathiswa wezonxibelelwano kweli laseMzantsi Afrika