Ilila ezegazi iDA emva kokukhiqwa kukaTrollip

Ulila
ezimantshiyane umbutho weDemocratic
Alliance
kumasipala waseNelson Mandela emva kwesiganeko sokukhiqwa kukasodolophu uAthol
Trollip nosomlomo worhulumente womdibaniso uJonathan Lawack ngoMvulo.

Kwintlanganiso
yebhunga ebibanjelwe kwiholo iWoolboard Exhange,  lo mbutho uphulukene nezi zihlalo emva
kokujikelwa lelinye lamalungu nonguceba walo mbutho uMbulelo Manyathi.

Ngethuba
lo mbutho ubuvotela ukuphikisa isiphakamiso sombutho ophikisayo iUnited
Democratic Movement (UDM) sokuvotela ukuphelelwa lithemba kulo somlomo, lo
kaManyathi akavotanga nombutho wakhe koko usuke wasonga izandla zakhe, nto leyo
ebangele ukuba imibutho ephikisayo equka iEconomic Freedom Fighters (EFF),
African National Congress (ANC), African Independent Congress (AIC) ne United
Front (UF) ibe namanani angaphezulu kooceba bomdibaniso kule voti.

Emva
koko umbutho weDA uyishiye phakathi loo ntlanganiso, eshiya imibutho ephikisayo
emva kokushiya lo kaManyathi nexwebhukazi elithi liyamgxotha njengelungu lalo mbutho.

Emva
kokuhlisana kusonyuswana nomanejala wesixeko uJohann Mettler malunga nokuba
kuqhutywe ngemiba elandelayo, lo kaMettler uye wayishiya loo ntlanganiso esithi
ayinamandla okuqhubela phambili, esithi ayisenzi isininzi esivumelekileyo ukuba
iqhube.

Le
mibutho iqhubele phambili nokukhiqa usodolophu uTrollip emva kokungenelela
koMphathiswa weSebe elijongene nooMasipala kwel iphondo uFikile Xasa, nothe
wathumela igosa leofisi yakhe ukuba lizokuhlalela ukukhiqwa kwale nkokheli
njengosodolophu.

Le
mibutho ivumelene ngamxhelomnye ukuba kunyulwe uBuyelwa Mafaya weANC
njengosomlomo, Mongameli Bobani njengosodolophu noTsonono Buyeye weAIC
njengosekela sodolophu.

“Akayindawo
uTrollip, imanyano yeEFF neANC ngunomgogwana onjongo zikukutyhuthula iimali
zikarhulumente nokubuyisela ubuqhophololo notyiwo lwemali emele ukunceda abantu
ngeenkonzo,” utshilo uNqaba Bhanga oyinkokheli yephondo kulo mbutho.

“Besisusa
ubuhlanga, nguTrollip nombutho weDA abavota nxamnye nomba wokubuyiswa komhlaba
ePalamente,” utshilo okhokela umbutho weEFF kwiphondo leMpuma Koloni.